simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ‍‍ : ܬܠܬܡܐܐ ܟܟܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܚܛܝܬ . ܗܦܘܟ ܡܢܝ . ܘܡܕܡ ܕܪܡܐ ܐܢܬ ܥܠܝ : ܫܩܠ ܐܢܐ . ܘܐܪܡܝ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܠܝ ܕܐܢܐ ܥܒܕܟ : ܘܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ . ܘܗܐ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܐܡܪܝܢ ܢܐܚܐ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܥܢܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܦܩܚܝܐ ܒܪ ܡܚܢܝܡ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܠܟ ܦܩܚܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܒܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܠܥܘܙܝܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܗܘܢ̈ . ܨܚ ܝܕ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܩܪܒܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܒܥܫܐ ܘܒܝܬ ܐܣܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܛܟ ܢܐܚܐ ܢܦܫܢ . ܘܐܣܪܘ ܣܩܐ̈ ܒܪܝܫܝܗܘܢ̈ : ܡܠܟܐ . ܢܐܣܘܪ ܣܩܐ̈ ܒܪܝܫܝܢ̈ : ܘܚܒܠܐ̈ ܒܚܨܝܢ̈ . ܘܢܦܘܩ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܒܫܢܬ ܬܡܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ . ܘܐܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗ ܓܙܐ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ . ܘܕܒܪܗ ܥܡܗ
P:Kings [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:Kings [AB] : ܘܥܒܕ ܬܪܝܢ ܥܓܠܐ̈ ܕܕܗܒܐ . ܘܐܡܪ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܘܩܛܠܝܢ ܠܝ : ܘܗܦܟܝܢ ܠܘܬ ܪܚܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܬܡܠܟ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܩܒܠܘ ܐܦܐ̈ ܕܚܕܕܐ̈ ܒܒܝܬ ܫܡܫ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܘ ܡܠܟܐ ܫܡܥܗ ܐܡܘܨܝܐ . ܘܣܠܩ ܝܗܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܘܨܝܐ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܐܠܨ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܗܘܐܚܙ . ܘܚܢ ܡܠܟܐ ܕܐܠܝܫܥ : ܘܚܝܐ ܘܩܡ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܨܚ ܟܚ ܘܚܙܐܝܠ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܗܘܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܠܟ . ܘܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ
P:Kings [AB] : ܦܘܩ . ܘܐܡܪ ܠܐ ܢܦܩ ܐܢܐ : ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܐܬ ܐܢܐ . ܘܦܢܝ ܒܢܝܐ ܡܠܟܐ ܦܓܥ ܒܗ . ܘܥܠ ܒܢܝܐ ܠܡܫܟܢܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܬܩܠܐ ܠܢܚܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܢܣܒ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ . ܘܥܡܘܕܐ̈ ܬܪܝܢ : ܘܝܡܐ ܚܕ : ܘܠܩܢܐ̈ ܕܥܒܕ
P:Kings [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܡܪܘ ܠܟ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ : ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܘ ܡܠܟܐ ܘܒܟܠܗ ܒܝܬ ܫܘܠܛܢܗ . ܘܐܬܐ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
P:Kings [AB] ܚܙܩܝܐ : ܨܪܝ ܠܒܘܫܘܗܝ̈ : ܘܐܬܟܣܝ ܣܩܐ : ܘܥܠ ܠܒܝܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܘܫܝܗܘܢ̈ . ܘܚܘܝܘܗܝ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ .   ܘܟܕ ܫܡܥ
P:Kings [AB] ܥܠ ܡܫܟܒܗ . ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܫܡܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܫܡܟ : ܘܢܘܪܒ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܟ . ܘܣܓܕ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܓܒܪ ܒܡܪܟܒܬܗ . ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܪܡ ܦܓܕܘ . ܘܦܓܕܘ ܡܪܟܒܬܐ̈ . ܘܢܦܩ ܝܘܪܡ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܠܐ ܢܛܥܝܟ ܐܠܗܟ ܕܬܟܝܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ : ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ : ܘܐܡܪ . ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܚܙܩܝܐ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ : ܢܦܪܩܟܝ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܦܪܩܟܝ : ܡܢ ܐܕܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܒܓܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪܐ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܪܝ