simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܬܐ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܕܒܪ ܠܥܝܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܕܐܚܛܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܦܩܚ
P:Kings [AB] : ܐܪܡܘ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܘܐܘܟܠܘܗܝ ܠܚܡܐ ܡܛܪ ܢܦܫ : ܡܠܟܐ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܠܝܘܐܫ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܐܡܪ : ܐܘܒܠܘ ܠܬܡܢ ܚܕ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܓܠܝܬܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܘܦܩܕ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܐܬܐ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ ܥܒܕܗ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܡܠܟܐ ܒܬܫܥܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ̈ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܢ ܬܫܡܥ ܟܠ ܕܦܩܕܬܟ : ܘܬܗܠܟ ܒܐܘܪܚܬܝ̈ : ܡܠܟܐ ܫܡܝ ܬܡܢ . ܘܠܟ ܐܬܠ : ܘܬܡܠܟ ܐܝܟ ܕܨܒܝܐ ܢܦܫܟ : ܘܬܗܘܐ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܗܘ ܘܐܡܗ : ܘܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܡܠܟܐ ܫܪܝܢ ܥܠܝܗ̇ . ܘܢܦܩ ܝܘܝܟܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܠܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܬܐ ܥܡܝ ܠܒܝܬܐ ܘܠܥܣ : ܘܐܬܠ ܠܟ ܡܘܗܒܬܐ . ܡܠܟܐ . ܘܗܦܟܬ ܐܝܕܗ ܕܡܠܟܐ ܠܘܬܗ : ܘܗܘܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܠܫܦܢ ܒܪ ܐܠܨܝܐ ܒܪ ܡܫܠܡ ܣܦܪܐ : ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܠܡܐܡܪ . ܡܠܟܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܣܡܠܐ . ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܝܘܫܝܐ : ܫܕܪ
P:Kings [AB] ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܪܡܬܐ̈ : ܘܬܚܝܬ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܥܒܝܛ . ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܪܨܢ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ : ܠܘܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܩܪܐ ܫܡܗ̇ ܢܩܬܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܡܘܨܝܐ