simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ
P:Kings [AB] ܟܗܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ ܡܠܟܐ ܐܚܙ .
P:Kings [AB] . ܘܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܚܙܐ
P:Kings [AB] ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܐܠ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ :
P:Kings [AB] . ܘܡܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܠܐ ܦܠܚܗ
P:Kings [AB] ܠܐܝܙܪܥܝܠ . ܘܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܫܒܥܝܢ
P:Kings [AB] . ܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ
P:Kings [AB] ܠܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܟܠܗ
P:Kings [AB] : ܘܓܙܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܦܣܩ ܟܠܗܘܢ
P:Kings [AB] . ܘܫܐܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܐܢܬܬܐ . ܘܐܫܬܥܝܬ
P:Kings [AB] ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟ
P:Kings [AB] : ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ .
P:Kings [AB] . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ
P:Kings [AB] . ܘܚܙܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܩܐܡ ܥܠ
P:Kings [AB] : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܡܠܟ ܠܫܠܝܡܘܢ
P:Kings [AB] : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܥܣܬܪܘܬ
P:Kings [AB] ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܠܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܠܟ
P:Kings [AB] ܐܪܝܡ ܐܘܠ ܡܪܘܕܟ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܒܫܢܬܐ
P:Kings [AB] : ܣܠܩ ܫܝܫܩ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ
P:Kings [AB] ܐܚܒ : ܡܪܕ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܥܠ ܡܠܟܐ