simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܐܡܠܟ ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܡܠܟܐ : ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܡܠܟܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ . ܘܥܢܐ ܢܬܢ ܘܐܡܪ ܠܐܕܘܢܝܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ
P:Kings [AB] ܒܫܝܠܘܚܐ . ܘܣܠܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܚܕܝܢ : ܘܚܕܝܬ ܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܡܫܚܘܗܝ ܬܡܢ ܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܕܢܗܘܐ
P:Kings [AB] ܥܠ ܡܫܟܒܗ . ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܫܡܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܫܡܟ : ܘܢܘܪܒ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܟ . ܘܣܓܕ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܕܠܐ ܢܩܛܘܠ ܠܥܒܕܗ ܒܚܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܫܠܝܡܘܢ : ܐܢ ܡܠܟܐ : ܘܐܚܕ ܓܘܣܐ ܒܩܪܢܬܐ̈ ܕܡܕܒܚܐ . ܘܐܡܪ : ܢܐܡܐ ܠܝ ܝܘܡܢܐ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܐܝܬܝܗ ܡܢ ܡܕܒܚܐ . ܘܐܬܐ ܘܣܓܕ ܠܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪܝܫܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܢ ܒܝܫܬܐ ܬܫܬܟܚ ܒܬܪܗ ܢܡܘܬ . ܘܫܕܪ
P:Kings [AB] ܠܐܘܪܥܗ̇ ܘܣܓܕ ܠܗ̇ : ܘܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ . ܘܐܪܡܝܘ ܟܘܪܣܝܐ ܡܠܟܐ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܕܬܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܐܕܘܢܝܐ . ܘܩܡ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܡܪ ܠܐܡܗ : ܠܡܢܐ ܫܐܠܬܝ ܠܗ ܐܒܝܫܓ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܡܠܟܐ : ܬܬܝܗܒ ܐܒܝܫܓ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܠܐܕܘܢܝܐ ܐܚܘܟ ܐܢܬܬܐ . ܘܥܢܐ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܒܡܪܝܐ ܘܐܡܪ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܘܗܟܢܐ ܢܘܣܦ ܡܠܟܐ ܕܩܫܝܫ ܡܢܝ : ܘܠܗ ܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ : ܘܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܘܝܡܐ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܦܓܥ ܒܗ ܘܩܛܠܗ . ܘܠܐܒܝܬܪ ܡܠܟܐ ܠܝ ܒܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ . ܐܠܐ ܝܘܡܢܐ ܢܬܩܛܠ ܐܕܘܢܝܐ . ܘܫܕܪ
P:Kings [AB] : ܦܘܩ . ܘܐܡܪ ܠܐ ܢܦܩ ܐܢܐ : ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܐܬ ܐܢܐ . ܘܦܢܝ ܒܢܝܐ ܡܠܟܐ ܦܓܥ ܒܗ . ܘܥܠ ܒܢܝܐ ܠܡܫܟܢܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Kings [AB] : ܥܒܕ ܠܗ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܡܪ : ܘܦܓܥ ܒܗ ܘܩܛܘܠܝܗܝ : ܘܐܥܒܪ ܕܡܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ : ܗܟܢܐ ܡܠܠ ܝܘܐܒ : ܘܗܟܢܐ ܥܢܢܝ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ ܚܠܦܘܗܝ : ܥܠ ܚܝܠܐ . ܘܠܨܕܘܩ ܡܠܟܐ : ܘܦܓܥ ܒܗ ܘܩܛܠܗ . ܘܐܬܩܒܪ ܒܩܒܪܗ ܒܡܕܒܪܐ . ܘܐܩܝܡ
P:Kings [AB] ܚܠܦ ܐܒܝܬܪ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܩܪܐ ܠܫܡܥܝ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܢܝ ܠܟ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ ܚܠܦܘܗܝ : ܥܠ ܚܝܠܐ . ܘܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ ܐܩܝܡ
P:Kings [AB] ܩܪܐ ܠܫܡܥܝ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܢܝ ܠܟ ܒܝܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܘܬܒ ܬܡܢ . ܡܠܟܐ : ܥܠ ܚܝܠܐ . ܘܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ ܐܩܝܡ ܡܠܟܐ ܚܠܦ ܐܒܝܬܪ . ܘܫܕܪ
P:Kings [AB] : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܥܒܕܟ . ܘܝܬܒ ܫܡܥܝ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܪܝܫܟ . ܘܐܡܪ ܫܡܥܝ ܠܡܠܟܐ : ܫܦܝܪ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪܬ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܢܦܩ ܦܓܥ ܒܗ ܘܡܝܬ .   ܘܡܠܟܘܬܐ ܬܩܢܬ ܡܠܟܐ ܘܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ ܢܗܘܐ ܡܬܩܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܘܦܩܕ
P:Kings [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܘܢܣܒ ܠܒܪܬܗ ܕܦܪܥܘܢ : ܘܐܥܠܗ̇ ܠܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܬܩܢܬ ܒܐܝܕܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܘܗܘܐ ܫܠܝܡܘܢ ܚܬܢܐ ܠܦܪܥܘܢ
P:Kings [AB] ܠܓܒܥܘܢ ܠܡܕܒܚܘ ܬܡܢ : ܡܛܠ ܕܗܝ ܗܝ ܥܠܬܐ ܪܒܬܐ . ܐܠܦ ܡܠܟܐ : ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܥܠܘܬܐ̈ ܡܕܒܚ ܗܘܐ : ܘܣܐܡ ܒܣܡܐ̈ . ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ : ܒܪܟܝ ܗܘ ܡܝܬܐ : ܘܒܪܝ ܗܘ ܚܝܐ . ܘܢܨܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܦܘܣܩܘܗܝ ܠܗܘ ܛܠܝܐ ܕܚܝ ܠܬܪܝܢ : ܘܗܒܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ