simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥ .
P:Kings [AB] ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ ܡܠܟܐ : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ
P:Kings [AB] ܠܐ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܝܡܝܬ ܠܐܡܬܟ :
P:Kings [AB] ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܩܝܛܘܢܐ .
P:Kings [AB] ܠܗ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܝܡܝܬ
P:Kings [AB] : ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥܬ .
P:Kings [AB] ܡܡܠܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ
P:Kings [AB] ܢܬܢ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܐܕܘܢܝܐ
P:Kings [AB] ܘܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ
P:Kings [AB] : ܘܐܡܪܝܢ ܢܐܚܐ ܡܠܟܐ ܐܕܘܢܝܐ .
P:Kings [AB] ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪܗ .
P:Kings [AB] . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ :
P:Kings [AB] : ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܝܡܐ
P:Kings [AB] ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܪܘ ܠܝ ܠܨܕܘܩ
P:Kings [AB] . ܘܐܬܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܠܗ ܦܩܕܬ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ
P:Kings [AB] ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ .