simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܝܬܐ : ܘܬܫܟܒܝ ܒܥܘܒܟ : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܠܐ ܝܕܥ . ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ ܡܠܟܐ : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ ܘܢܦܫܐ ܡܠܟܐ ܐܡܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܠܐ ܫܡܥܬܝ ܕܐܡܠܟ ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ
P:Kings [AB] : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ ܘܢܦܫܐ ܕܒܪܟܝ ܫܠܝܡܘܢ . ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܡܠܟ ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝܕܥ . ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ
P:Kings [AB] ܝܡܝܬ ܠܐܡܬܟ : ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪܟܝ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ : ܘܗܘ ܢܬܒ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܝ ܠܗ : ܠܐ ܐܢܬ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܠܩܝܛܘܢܐ . ܘܡܠܟܐ ܣܐܒ ܛܒ : ܘܐܒܝܫܓ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܡܠܟܐ : ܐܢܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟܝ : ܘܐܫܡܠܐ ܡܠܝܟܝ̈ . ܘܥܠܬ ܒܪܬܫܒܥ ܠܘܬ
P:Kings [AB] : ܐܢܬ ܝܡܝܬ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܠܐܡܬܟ : ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪܟܝ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܡܐ ܠܟܝ ܒܪܬܫܒܥ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܠܐ ܝܕܥܬ . ܘܕܒܚ ܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܘܥܢܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܗܘ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܐܕܘܢܝܐ ܐܡܠܟ : ܘܐܢܬ ܡܪܝ
P:Kings [AB] : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ ܐܬܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܕܗܐ ܢܬܢ ܡܠܟܐ ܐܗܘܐ ܐܢܐ ܘܒܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܚܛܝܝܢ̈ . ܘܥܕ ܗܝ ܡܡܠܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܐܕܘܢܝܐ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ : ܘܗܘ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕ . ܘܐܡܪ ܢܬܢ : ܡܪܝ
P:Kings [AB] : ܘܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ : ܘܠܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ . ܘܗܐ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ ܡܠܟܐ ܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܘܥܢܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܠܝ ܕܐܢܐ ܥܒܕܟ : ܘܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ . ܘܗܐ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܐܡܪܝܢ ܢܐܚܐ
P:Kings [AB] ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܘܠܐ ܚܘܝܬ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܢ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܬܪܗ . ܘܥܢܐ
P:Kings [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ : ܩܪܘ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܝܡܐ ܠܗ̇
P:Kings [AB] ܩܪܘ ܠܝ ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܡܠܟܐ ܘܣܓܕܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܐܡܪܬ ܢܐܚܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܥܠܡ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܩܘܡܘ ܕܒܪܘ ܥܡܟܘܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܡܪܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܟܗܢܐ : ܘܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ . ܘܐܬܘ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ ܝܗܘܕܐ . ܘܥܢܐ ܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܘܢܐܬܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ : ܘܗܘ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ . ܠܗ ܦܩܕܬ ܕܢܗܘܐ
P:Kings [AB] : ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܦ ܥܡ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܢܘܪܒ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܡܠܟܐ : ܐܡܝܢ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܐܝܟ ܕܗܘܐ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ . ܘܢܚܬ ܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܐܦ ܥܡ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܢܘܪܒ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܪܝ