simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] : ܘܠܘܬ ܢܦܝܥ ܡܠܟܐ ܕܠܟܝܫ : ܘܠܘܬ
P:Josh [AB] ܕܚܒܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ :
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܐܝܪܝܚܘ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܝ :
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܡܩܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܒܝܬ ܐܝܠ
P:Josh [AB] ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠܟܐ ܕܥܝ ܐܣܬܪܗܒ .
P:Josh [AB] ܡܠܟܝܗܘܢ̈ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܘܡܠܟܐ
P:Josh [AB] ܕܥܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܒܢܐ :
P:Josh [AB] . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܠܘܬ ܪܚܒ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܪܩܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ
P:Josh [AB] ܕܚܨܘܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܡܪܘܢ
P:Josh [AB] ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܘܡܩܐ ܘܕܓܠܓܠܐ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܕܒܝܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܕܪ .
P:Josh [AB] ܘܫܪܟܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܬܚܘܡܗܘܢ
P:Josh [AB] ܕܐܟܫܦ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܥܢܟ :
P:Josh [AB] . ܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒ ܗܘܐ