simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܡܠܟܝܗܘܢ̈ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܘܡܠܟܐ
P:Josh [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ
P:Josh [AB] ܕܥܕܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܒܢܐ :
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܐܝܪܝܚܘ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܝ :
P:Josh [AB] ܘܫܪܟܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܬܚܘܡܗܘܢ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܚܪܡܐ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܕܪ .
P:Josh [AB] : ܘܬܚܘܡܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ .
P:Josh [AB] ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܡܪܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܟܫܦ .
P:Josh [AB] ܕܚܒܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ :
P:Josh [AB] ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܦܘܚ :
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܪܩܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܢܩܡܥܡ ܘܕܟܪܡܠܐ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܟܝܫ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܒܪܘܢ .
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܡܕܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܨܘܪ .
P:Josh [AB] ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܘܡܩܐ ܘܕܓܠܓܠܐ