simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܕܥܪܠܡ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܩܪ :
P:Josh [AB] ܕܚܦܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܦܩ :
P:Josh [AB] ܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܗܪܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܓܙܪ ܠܡܥܕܪܘܬܗ̇ ܠܠܟܝܫ
P:Josh [AB] ܕܐܟܫܦ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܬܥܢܟ :
P:Josh [AB] ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ :
P:Josh [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܐܕܘܢܝܨܕܩ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܕܟܒܫܗ̇
P:Josh [AB] ܒܠܩ ܒܪ ܨܦܘܪ ܡܠܟܐ : ܕܡܘܐܒܝܐ̈ :
P:Josh [AB] . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܠܘܬ ܪܚܒ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܙܪ .
P:Josh [AB] ܘܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܒܚܫܒܘܢ
P:Josh [AB] ܘܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ ܕܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܡܬܢܝܢ : ܘܟܠܗܘܢ
P:Josh [AB] ܕܝܘܪܕܢܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ
P:Josh [AB] ܘܕܟܪܡܠܐ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܕܘܪ ܘܕܢܦܬܕܘܪ
P:Josh [AB] : ܘܠܘܬ ܕܒܝܪ ܡܠܟܐ ܕܥܓܠܘܢ .
P:Josh [AB] ܕܚܨܘܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܡܪܘܢ
P:Josh [AB] ܕܡܪܘܢ : ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܫܡܪܝܢ ܘܥܠ ܡܠܟܐ
P:Josh [AB] ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠܟܐ ܕܥܝ ܐܣܬܪܗܒ .
P:Josh [AB] ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ :
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܡܩܪ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܒܝܬ ܐܝܠ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܬܥܢܟ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܡܓܕܘܠ .