simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܚܝܠܗ ܘܠܒܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ : ܒܚܝܠ
P:Dan [AB] . ܘܢܥܒܕ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ :
P:Dan [AB] ܩܨܐ ܢܬܟܬܫ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ : ܘܢܬܬܙܝܥ
P:Dan [AB] : ܘܢܬܬܙܝܥ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܒܙܘܓܐ̈
P:Dan [AB] ܘܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡ ܡܠܟܐ . ܘܡܫܒܚ ܗܘܐ
P:Dan [AB] . ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܕܚܠ ܗܘܐ ܠܗ
P:Dan [AB] ܠܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܡܛܠ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܠܐ
P:Dan [AB] . ܠܐ ܬܛܥܐ ܡܠܟܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ . ܘܩܪܐ ܠܟܘܡܪܘܗܝ̈
P:Dan [AB] ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܠܟܐ . ܗܘܝܢ
P:Dan [AB] ܘܒܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܘܕܢܝܐܝܠ ܠܒܝܬܗ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܝܡ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠܒܝܠ
P:Dan [AB] ܕܒܝܠ ܆ ܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܡܐܟܠـܬܐ̈ ܘܡܠܐ ܦܬܘܪܐ
P:Dan [AB] ܕܒܝܠ . ܘܚܙܐ ܡܠܟܐ ܘܢܦܩ . ܘܐܚܕ
P:Dan [AB] ܬܪܥܐ . ܘܚܬܡܗ ܡܠܟܐ ܒܥܙܩܬܗ ܘܒܥܙܩܬ ܕܢܝܐܝܠ
P:Dan [AB] . ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܨܦܪܐ ܆ ܘܕܢܝܐܝܠ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ
P:Dan [AB] ܆ ܩܝܡܝܢ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ
P:Dan [AB] ܬܪܥܐ ܆ ܐܕܝܩ ܡܠܟܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ .