simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܚܕܪܗ̇
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܨܦܪܐ ܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ
P:Dan [AB] ܕܒܝܠ ܆ ܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܡܐܟܠـܬܐ̈ ܘܡܠܐ ܦܬܘܪܐ
P:Dan [AB] ܒܐܝܕܗ : ܘܠܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܡܐܢܐ̈
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܐܬܡܠܝ ܚܡܬܐ :
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܪܝܪܐܝܬ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܚܙܐ ܗܘܝܬ :
P:Dan [AB] ܚܙܝܬ ܐܢܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܘܐܢܬ ܒܠܛܫܨܪ
P:Dan [AB] ܘܡܠܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܪܡܐܝܬ : ܘܐܡܪܝܢ
P:Dan [AB] . ܚܘܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܬܒܩܐ ܒܐܪܥܐ
P:Dan [AB] ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܟܪܘܙܐ
P:Dan [AB] ܘܨܦܪܝܐ ܕܥܙܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ : ܘܩܪܢܐ
P:Dan [AB] ܠܟ ܐܡܪܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܕܡܠܟܘܬܟ ܥܒܪܬ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܚܠܡܐ ܢܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈
P:Dan [AB] . ܘܢܥܒܕ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ :
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ
P:Dan [AB] ܠܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܡܛܠ
P:Dan [AB] ܡܚܨܦ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܓܠܗ̇ ܡܠܬܐ
P:Dan [AB] ܗܢܘ ܦܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ
P:Dan [AB] ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ