simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܕܢܝܐܝܠ ܡܢ
P:Dan [AB] ܩܪܒܘ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ
P:Dan [AB] : ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ
P:Dan [AB] ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܘܡܠܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܪܡܐܝܬ : ܘܐܡܪܝܢ
P:Dan [AB] ܐܥܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Dan [AB] ܡܚܨܦ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܓܠܗ̇ ܡܠܬܐ
P:Dan [AB] ܘܗܝܕܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܘ
P:Dan [AB] ܕܢܝܐܝܠ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܥܢܐ ܡܠܟܐ
P:Dan [AB] : ܘܐܦ ܩܕܡܝܟ ܡܠܟܐ ܣܟܠܘ ܠܐ ܥܒܕܬ
P:Dan [AB] : ܘܢܦܣܘܩ ܪܝܫܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] . ܠܐ ܬܛܥܐ ܡܠܟܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ