simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ . ܘܩܪܐ ܠܟܘܡܪܘܗܝ̈
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ . ܘܐܚܕ
P:Dan [AB] : ܕܢܫܬܘܢ ܒܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܢܫܘܗܝ̈
P:Dan [AB] : ܘܐܫܬܝܘ ܒܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܢܫܘܗܝ̈
P:Dan [AB] . ܒܠܛܫܨܪ ܡܠܟܐ : ܥܒܕ ܠܚܡܐ
P:Dan [AB] ܒܠܠܝܐ ܩܛܝܠ ܒܠܛܫܨܪ ܡܠܟܐ ܟܠܕܝܐ .
P:Dan [AB] : ܐܝܢ ܒܩܘܫܬܐ ܡܠܟܐ . ܥܢܐ
P:Dan [AB] ܘܢܥܘܠ ܒܬܩܘܦ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܘܢܗܦܘܟ ܠܐܪܥܗ
P:Dan [AB] ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܒܠܛܫܨܪ ܡܠܟܐ : ܚܙܘܐ ܐܬܚܙܝ
P:Dan [AB] ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܬܐ
P:Dan [AB] ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܒ ܠܝ ܫܘܠܛܢܐ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܝܡ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠܒܝܠ
P:Dan [AB] ܠܫܢܬ ܚܕܐ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ . ܒܫܢܬ
P:Dan [AB] ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣ : ܦܬܓܡܐ
P:Dan [AB] ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܠܬ ܡܠܟܐ ܡܫܟܚ ܠܡܚܘܝܘ :
P:Dan [AB] ܡܛܠ ܕܡܠܬ ܡܠܟܐ ܣܪܗܒܬ : ܘܐܬܘܢܐ
P:Dan [AB] ܦܣܩ ܘܩܝܡ ܕܢܩܝܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܢܫܢܐ .
P:Dan [AB] ܠܗ : ܕܥ ܡܠܟܐ : ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܬ
P:Dan [AB] ܘܨܦܪܝܐ ܕܥܙܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ : ܘܩܪܢܐ