simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܠܗܝ ܫܕܪ ܡܠܐܟܗ : ܘܣܟܪ ܦܘܡܗܘܢ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܦܨܝܟ ܡܢ ܐܪܝܘܬܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܡ ܡܠܟܐ ܡܠܠ : ܘܐܡܪ :
P:Dan [AB] ܠܥܠܡ ܚܝܝ : ܐܡܪ ܚܠܡܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ : ܘܦܫܪܗ ܚܢܢ ܢܚܘܐ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܠܚܠܡܐ . ܘܡܠܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܪܡܐܝܬ : ܘܐܡܪܝܢ :
P:Dan [AB] ܚܠܡܐ ܢܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܦܫܪܗ ܚܢܢ ܢܚܘܐ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܢܝ : ܒܠܚܘܕ ܚܠܡܐ ܘܦܫܪܗ ܚܘܐܘܢܝ . ܥܢܘ ܬܘܒ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ :
P:Dan [AB] ܠܥܠܡ ܚܝܝ : ܪܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܢܕܠܚܘܢܟ : ܘܙܝܘܝܟ̈ ܠܐ ܢܫܬܢܘܢ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܠܒܝܬ ܡܫܬܝܐ ܥܠܬ : ܥܢܬ ܘܐܡܪܐ ܠܡܠܟܐ :
P:Dan [AB] ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܦܩܕܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܫܡܥ ܩܠ ܩܪܢܐ ܡܠܟܐ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ :
P:Dan [AB] ܠܥܠܡ ܚܝܝ : ܠܐ ܦܣܩܐ ܦܣܩܬ ܡܠܟܐ ܘܪܫܡܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܒܥܐ ܡܠܟܐ ܒܥܐ ܘܡܬܚܢܢ ܩܕܡ ܐܠܗܗ . ܗܝܕܝܢ ܩܪܒܘ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ :
P:Dan [AB] ܡܢ ܝܗܘܕ . ܫܡܥܬ ܥܠܝܟ ܕܪܘܚ ܐܠܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܬ ܒܟ : ܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܗܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܒܝܬܐ ܕܝܗܘܕ : ܕܐܝܬܝ ܐܒܝ
P:Dan [AB] ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܚܙܐ ܕܐܟܝܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܠܒܝܠ . ܡܠܟܐ ܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܆ ܐܕܝܩ
P:Dan [AB] ܠܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܒܒܠ . ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܕܠܝܬ ܐܠܗ ܐܚܪܝܢ ܕܡܫܟܚ ܠܡܫܘܙܒܘ ܗܟܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܘܪܒ
P:Dan [AB] ܠܒܝܬܗ ܘܒܬ ܛܘܬ : ܘܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐ ܐܥܠܘ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܫܢܬܗ ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܕܠܐ ܬܫܢܐ ܨܒܘ ܒܕܢܝܐܝܠ . ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ
P:Dan [AB] ܢܫܘܙܒܢ . ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܡܠܟܐ : ܕܠܐܠܗܟ ܠܐ ܦܠܚܝܢܢ : ܡܠܟܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܦܨܝܘܬܢ ܡܢ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ : ܘܡܢ ܐܝܕܝܟ̈
P:Dan [AB] ܡܐܟܠـܬܐ̈ ܘܡܠܐ ܦܬܘܪܐ . ܘܣܡ ܩܕܡ ܒܝܠ . ܘܡܠܐ ܡܐܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܝܬܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܦܩܘ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܆ ܐܝܬܝ
P:Dan [AB] ܒܠܛܫܨܪ : ܘܐܠܒܫܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܐܪܓܘܢܐ̈ : ܘܗܡܢܝܟܐ ܡܠܟܐ : ܦܪܝܣܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܟ ܘܝܗܝܒܐ ܗܝ ܠܡܕܝ ܘܠܦܪܣ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ
P:Dan [AB] : ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ : ܡܠܟܐ : ܕܟܠ ܦܣܩ ܘܩܝܡ ܕܢܩܝܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܢܫܢܐ . ܨܚ ܙ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ
P:Dan [AB] ܠܟܠܗܘܢ ܘܠܒܝܠ ܝܗܒܗ ܡܘܗܒܬܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܘܬܒܪܗ ܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܠܒܝܠ ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] : ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܝܬܝܪܝܢ ܥܣܪ ܡܢܘܢ̈ : ܥܠ ܟܠ ܚܪܫܐ̈ ܘܐܫܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܡܠܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܣܘܟܠܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] ܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ : ܥܠ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܒܐܚܪܝܬܐ : ܘܓܠܐ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܐ̈ : ܚܠܡܟ ܘܚܙܘܐ ܕܪܝܫܟ ܕܥܠ ܡܫܟܒܟ ܗܢܘ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] ܚܙܐ ܗܘܝܬ : ܘܗܐ ܨܠܡܐ ܚܕ ܪܒܐ : ܕܛܒ ܙܝܘܗ ܝܬܝܪ ܘܩܐܡ ܡܠܟܐ ܕܦܫܪܐ ܢܬܝܕܥ ܠܡܠܟܐ : ܘܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܬ ܒܠܒܟ ܬܕܥ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܝܗܒ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܢܘ ܚܠܡܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] ܦܩܕܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܫܡܥ ܩܠ ܩܪܢܐ ܘܡܫܪܘܩܝܬܐ : ܘܩܝܬܪܐ : ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܢܬ