simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܐܠܗܟ ܕܐܢܬ ܦܠܚ ܐܢܬ ܠܗ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ : ܥܢܐ
P:Dan [AB] ܦܩܕܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܫܡܥ ܩܠ ܩܪܢܐ ܘܡܫܪܘܩܝܬܐ : ܘܩܝܬܪܐ : ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] . ܘܟܠ ܡܠܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܣܘܟܠܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܢܝܐܝܠ : ܘܚܢܢܝܐ : ܘܡܝܫܐܝܠ : ܘܥܙܪܝܐ : ܘܩܡܘ ܩܕܡ
P:Dan [AB] : ܘܐܢܬ ܒܠܛܫܨܪ ܦܫܪܗ ܐܡܪ ܠܝ : ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܢܫܝܢ̈ ܢܩܝܡ ܥܠܝܗ̇ . ܗܢܐ ܚܠܡܐ ܚܙܝܬ ܐܢܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] : ܐܝܬܘ ܐܢܘܢ ܠܓܒܪܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܐܟܠܘ ܩܪܨܘܗܝ̈ ܕܕܢܝܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܘܡܕܡ ܚܒܠܐ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܒܗ : ܡܛܠ ܕܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܐܠܗܗ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܕܬܝܡܢܐ : ܘܢܬܬܙܝܥ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܒܙܘܓܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܣܓܝܐܐ̈ : ܘܐܪܥܐ ܢܦܠܓ ܒܕܡܝܐ̈ . ܘܒܥܕܢ ܩܨܐ ܢܬܟܬܫ ܥܡܗ
P:Dan [AB] ܐܪܡܐܝܬ : ܘܐܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ : ܐܡܪ ܚܠܡܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܠܟܐ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܝ ܠܡܕܥܗ ܠܚܠܡܐ . ܘܡܠܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܩܕܡ
P:Dan [AB] : ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ : ܡܠܟܐ : ܕܟܠ ܦܣܩ ܘܩܝܡ ܕܢܩܝܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܢܫܢܐ . ܨܚ ܙ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ
P:Dan [AB] ܠܕܢܝܐܝܠ . ܗܫܐ ܥܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܬܡܢ ܬܢܝܢܐ ܪܒܐ . ܘܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܒܠܝܐ̈ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܘܪܫܡܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܒܥܐ ܒܥܘ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ ܘܐܢܫ : ܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܩܪܒܘ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ : ܠܐ ܦܣܩܐ ܦܣܩܬ
P:Dan [AB] ܡܠܠ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܠܗܝ ܫܕܪ ܡܠܐܟܗ : ܘܣܟܪ ܡܠܟܐ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܐܫܟܚ ܦܨܝܟ ܡܢ ܐܪܝܘܬܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܡ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܒܩܘܫܬܐ ܐܠܗܟܘܢ ܗܘܝܘ ܐܠܗ ܐܠܗܝܢ̈ : ܡܠܟܐ ܣܓܕ : ܘܒܣܡܝܢ̈ ܘܩܘܪܒܢܝܢ̈ ܐܡܪ ܠܡܩܪܒܘ ܠܗ . ܥܢܐ
P:Dan [AB] ܠܐ ܢܫܢܐ . ܨܚ ܙ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܬ ܠܡܕܝ ܘܠܦܪܣ : ܕܟܠ ܦܣܩ ܘܩܝܡ ܕܢܩܝܡ
P:Dan [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܡܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܚܕܪܗ̇ . ܘܐܫܠܡܗ̇ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܗ : ܘܠܝܘܝܩܝܡ
P:Dan [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܝܢ̈ : ܥܠ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܒܒܒܠ ܡܗܠܟ ܡܠܟܐ ܕܢܪܚܩ ܡܢܟ ܣܟܠܘܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܝ ܥܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] : ܠܐ ܚܫܚܝܢܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ : ܦܬܓܡܐ ܠܡܬܒܘܬܟ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܝܕܝ̈ . ܥܢܘ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] ܐܬܡܠܝ ܚܡܬܐ : ܘܙܝܘܐ ܕܐܦܘܗܝ̈ ܐܫܬܢܝ : ܥܠ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܡܠܟܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡܬ ܠܐ ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ . ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] ܝܗܝܒ ܠܟ . ܘܫܩܠ ܕܢܝܐܝܠ ܙܦܬܐ ܘܣܥܪܐ ܘܬܪܒܐ . ܘܒܫܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܩܛܠ ܐܢܐ ܠܗ ܠܬܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܣܝܦܐ ܘܕܠܐ ܚܘܛܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Dan [AB] ܡܐܟܠـܬܐ̈ ܘܡܠܐ ܦܬܘܪܐ . ܘܣܡ ܩܕܡ ܒܝܠ . ܘܡܠܐ ܡܐܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܝܬܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܦܩܘ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܆ ܐܝܬܝ
P:Dan [AB] ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܠܗܝ ܫܕܪ ܡܠܐܟܗ : ܘܣܟܪ ܦܘܡܗܘܢ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܦܨܝܟ ܡܢ ܐܪܝܘܬܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܡ ܡܠܟܐ ܡܠܠ : ܘܐܡܪ :