simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܆ ܘܐܬܒܩܐ ܒܐܪܥܐ . ܥܩܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܓܘ ܥܕ ܫܥܬܐ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܠܟܐ . ܚܘܪ ܡܪܝ
P:Dan [AB] ܚـܙܐ ܐܢܐ ܒܐܪܥܐ ܥܩܒܬܐ̈ ܕܓܒܪܐ̈ ܘܕܢܫܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܬܒܩܐ ܒܐܪܥܐ . ܥܩܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] . ܘܐܚܕ ܐܢܘܢ ܠܟܘܡܪܐ̈ ܘܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܠܒܢܝܗܘܢ̈ . ܡܠܟܐ ܥܩܒܬܐ̈ ܕܓܒܪܐ̈ ܘܕܢܫܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ
P:Dan [AB] ܠܟܠܗܘܢ ܘܠܒܝܠ ܝܗܒܗ ܡܘܗܒܬܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܘܬܒܪܗ ܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܠܒܝܠ ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] ܠܕܢܝܐܝܠ . ܗܫܐ ܥܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܬܡܢ ܬܢܝܢܐ ܪܒܐ . ܘܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܒܠܝܐ̈ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܗܒ ܠܝ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܢܐ ܩܛܠ ܐܢܐ ܠܗ ܠܬܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܠܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܣܓܕ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ
P:Dan [AB] ܝܗܝܒ ܠܟ . ܘܫܩܠ ܕܢܝܐܝܠ ܙܦܬܐ ܘܣܥܪܐ ܘܬܪܒܐ . ܘܒܫܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܩܛܠ ܐܢܐ ܠܗ ܠܬܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܣܝܦܐ ܘܕܠܐ ܚܘܛܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Dan [AB] . ܘܐܬܗܦܟܘ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܆ ܝܗܘܕܝܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥܘ ܒܒܠܝܐ̈ ܆ ܐܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܛܒ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܠ
P:Dan [AB] . ܠܒܝܠ ܬܒܪ ܆ ܘܠܬܢܝܢܐ ܗܐ ܩܛܠ . ܘܠܟܘܡܪܐ̈ ܩܛܠ ܐܢܘܢ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܗܦܟܘ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܆ ܝܗܘܕܝܐ ܗܘܐ ܠܗ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܐܘ ܐܫܠܡ ܠܢ ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܘܐܠܐ ܩܛܠܝܢܢ ܠܟ ܡܠܟܐ ܬܒܪ ܆ ܘܠܬܢܝܢܐ ܗܐ ܩܛܠ . ܘܠܟܘܡܪܐ̈ ܩܛܠ ܐܢܘܢ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ
P:Dan [AB] ܕܩܡܘ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܆ ܘܐܬܐܠܨ ܠܗ . ܘܐܠܨܐܝܬ ܡܠܟܐ . ܐܘ ܐܫܠܡ ܠܢ ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܘܐܠܐ ܩܛܠܝܢܢ ܠܟ ܘܠܒܝܬܟ . ܘܚܙܐ
P:Dan [AB] ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܠܡܒܟܐ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ . ܡܛܠ ܕܟܪܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ . ܘܐܩܝܡܗ ܒܐܬܪܐ ܕܫܩܠܗ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܐܬܐ