simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܐܘܪܒ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܝܗܒ ܠܗ : ܘܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ : ܘܓܠܐ ܐܪܙܝܢ̈ : ܕܐܫܟܚܬ ܠܡܓܠܐ ܐܪܙܐ ܗܢܐ . ܗܝܕܝܢ
P:Dan [AB] : ܘܐܫܠܛ ܥܠ ܥܒܕܐ ܕܡܕܝܢܬ ܒܒܠ : ܠܫܕܪܟ : ܘܡܝܫܟ : ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ . ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ
P:Dan [AB] : ܥܒܕ ܨܠܡܐ ܚܕ ܕܕܗܒܐ : ܪܘܡܗ ܐܡܝܢ̈ ܫܬܝܢ : ܘܦܬܝܗ ܐܡܝܢ̈ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܢܓܘ : ܘܕܢܝܐܝܠ ܗܘܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ . ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] : ܫܕܪ ܠܡܟܢܫܘ ܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ : ܘܠܡܪܘܬܐ̈ : ܘܠܫܠܝܛܢܐ̈ : ܡܠܟܐ ܫܬ : ܘܐܩܝܡܗ ܒܦܩܥܬ ܕܘܪܐ ܒܐܪܥܐ ܕܒܒܠ . ܘܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܠܡܐܬܐ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܐܬܘ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܟܪܘܙܐ ܩܪܐ ܒܚܝܠ : ܘܐܡܪ : ܠܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܨܚ ܓ ܘܡܢ ܕܠܐ ܢܦܠ ܘܢܣܓܘܕ : ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܫܬܕܐ ܒܓܘ ܡܠܟܐ ܙܡܪܐ : ܬܦܠܘܢ ܘܬܣܓܕܘܢ ܠܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܪܒܘ ܓܒܪܐ̈ ܟܠܕܝܐ̈ : ܘܐܟܠܘ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܫܢܐ̈ : ܘܣܓܕܝܢ ܠܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܦܩܕܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܫܡܥ ܩܠ ܡܠܟܐ : ܘܐܟܠܘ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܦܩܕܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܫܡܥ ܩܠ ܩܪܢܐ ܡܠܟܐ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ :
P:Dan [AB] ܦܩܕܬ : ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܫܡܥ ܩܠ ܩܪܢܐ ܘܡܫܪܘܩܝܬܐ : ܘܩܝܬܪܐ : ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] : ܘܠܐܠܗܟ ܠܐ ܦܠܚܝܢ : ܘܠܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡܬ ܠܐ ܣܓܕܝܢ . ܡܠܟܐ ܒܒܠ : ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܓܒܪܐ̈ ܗܢܘܢ ܠܐ ܚܫܒܘܟ
P:Dan [AB] : ܒܪܘܓܙܐ ܘܒܚܡܬܐ ܐܡܪ : ܠܡܝܬܝܘ ܠܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܡܠܟܐ : ܘܠܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡܬ ܠܐ ܣܓܕܝܢ . ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܒܩܘܫܬܐ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܡܠܟܐ ܐܡܪ : ܠܡܝܬܝܘ ܠܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܒܩܘܫܬܐ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܠܐܠܗܝ ܠܐ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܥܢܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] : ܠܐ ܚܫܚܝܢܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ : ܦܬܓܡܐ ܠܡܬܒܘܬܟ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܝܕܝ̈ . ܥܢܘ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] ܢܫܘܙܒܢ . ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܡܠܟܐ : ܕܠܐܠܗܟ ܠܐ ܦܠܚܝܢܢ : ܡܠܟܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܦܨܝܘܬܢ ܡܢ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ : ܘܡܢ ܐܝܕܝܟ̈
P:Dan [AB] : ܕܠܐܠܗܟ ܠܐ ܦܠܚܝܢܢ : ܘܠܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡܬ ܠܐ ܣܓܕܝܢ ܡܠܟܐ ܝܩܕܬܐ : ܘܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܡܠܟܐ ܢܫܘܙܒܢ . ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܝܕܥ
P:Dan [AB] ܐܬܡܠܝ ܚܡܬܐ : ܘܙܝܘܐ ܕܐܦܘܗܝ̈ ܐܫܬܢܝ : ܥܠ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܡܠܟܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡܬ ܠܐ ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ . ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ