simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܚܠܡܐ ܢܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܪܝܪܐܝܬ
P:Dan [AB] ܟܠܕܝܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܠܝܬ ܐܢܫ
P:Dan [AB] ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܠܬ ܡܠܟܐ ܡܫܟܚ ܠܡܚܘܝܘ :
P:Dan [AB] ܠܝܬ ܕܢܚܘܝܗ̇ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܬܚܡܬ ܪܘܪܒܐܝܬ :
P:Dan [AB] ܡܚܨܦ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܓܠܗ̇ ܡܠܬܐ
P:Dan [AB] ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܙܒܢܐ ܢܬܠ ܠܗ
P:Dan [AB] ܡܢܟ : ܘܡܠܬ ܡܠܟܐ ܐܘܕܥܬܢܝ . ܨܚ
P:Dan [AB] ܗܘ ܕܦܩܕ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܡܩܛܠܘ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ
P:Dan [AB] ܐܠܐ ܐܥܠܝܢܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܦܫܪܐ ܠܡܠܟܐ
P:Dan [AB] ܐܥܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܫܡܗ
P:Dan [AB] ܕܢܝܐܝܠ ܘܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܐ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܚܙܐ ܗܘܝܬ :
P:Dan [AB] ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ :
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܢܦܠ ܥܠ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ :