simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܚܠܡܐ ܢܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܦܫܪܗ ܚܢܢ ܢܚܘܐ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܢܝ : ܒܠܚܘܕ ܚܠܡܐ ܘܦܫܪܗ ܚܘܐܘܢܝ . ܥܢܘ ܬܘܒ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ :
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܫܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܚܠܡܐ ܢܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܦܫܪܗ ܚܢܢ ܢܚܘܐ . ܥܢܐ
P:Dan [AB] : ܠܝܬ ܐܢܫ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܠܬ ܡܠܟܐ ܡܫܟܚ ܠܡܚܘܝܘ : ܐܦܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܦܫܪܗ ܡܚܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ . ܥܢܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ
P:Dan [AB] ܡܫܟܚ ܠܡܚܘܝܘ : ܐܦܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܡܠܟ ܪܒ ܘܫܠܝܛ ܡܠܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܥܢܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܠܝܬ ܐܢܫ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܠܬ
P:Dan [AB] : ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܝܢ̈ ܕܠܝܬ ܡܥܡܪܗܘܢ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܫܐܠ ܝܩܝܪܐ ܗܝ : ܘܐܢܫ ܠܝܬ ܕܢܚܘܝܗ̇ ܩܕܡ
P:Dan [AB] ܐܬܚܡܬ ܪܘܪܒܐܝܬ : ܘܒܪܘܓܙܐ ܣܓܝܐܐ ܐܡܪ : ܠܡܘܒܕܘ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܝܢ̈ ܕܠܝܬ ܡܥܡܪܗܘܢ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ . ܗܝܕܝܢ
P:Dan [AB] : ܘܓܠܗ̇ ܡܠܬܐ ܐܪܝܘܟ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ . ܥܠ ܡܢܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܚܨܦ ܡܢ ܩܕܡ
P:Dan [AB] ܕܙܒܢܐ ܢܬܠ ܠܗ : ܘܦܫܪܐ ܠܡܠܟܐ ܢܚܘܐ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܓܠܗ̇ ܡܠܬܐ ܐܪܝܘܟ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ
P:Dan [AB] ܐܘܕܥܬܢܝ . ܨܚ ܒ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܠܘܬ ܐܪܝܘܟ : ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܝܗܒܬ ܠܝ : ܘܗܫܐ ܐܘܕܥܬܢܝ ܕܒܥܝܢ ܡܢܟ : ܘܡܠܬ
P:Dan [AB] ܠܡܩܛܠܘ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ : ܘܐܙܠ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ̈ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܒ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܠܘܬ ܐܪܝܘܟ : ܗܘ ܕܦܩܕ ܠܗ
P:Dan [AB] : ܘܦܫܪܐ ܠܡܠܟܐ ܐܚܘܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܪܝܘܟ ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܥܠܗ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ ܠܐ ܬܘܒܕ : ܐܠܐ ܐܥܠܝܢܝ ܩܕܡ
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܫܟܚܬ ܓܒܪܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܒܝܬܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܦܫܪܐ ܡܠܟܐ ܐܚܘܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܪܝܘܟ ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܥܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܩܕܡ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܫܡܗ ܒܠܛܫܨܪ : ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܚܘܝܘܬܢܝ : ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܒܝܬܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܦܫܪܐ ܠܡܠܟܐ ܢܘܕܥ . ܥܢܐ
P:Dan [AB] : ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܐ ܫܐܠ : ܠܐ ܚܟܝܡܐ̈ : ܘܠܐ ܡܓܘܫܐ̈ : ܘܠܐ ܡܠܟܐ : ܚܠܡܐ ܕܚܙܝܬ ܘܦܫܪܗ . ܥܢܐ ܕܢܝܐܝܠ ܘܐܡܪ ܩܕܡ
P:Dan [AB] ܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ : ܥܠ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܒܐܚܪܝܬܐ : ܘܓܠܐ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܐ̈ : ܚܠܡܟ ܘܚܙܘܐ ܕܪܝܫܟ ܕܥܠ ܡܫܟܒܟ ܗܢܘ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] ܚܙܐ ܗܘܝܬ : ܘܗܐ ܨܠܡܐ ܚܕ ܪܒܐ : ܕܛܒ ܙܝܘܗ ܝܬܝܪ ܘܩܐܡ ܡܠܟܐ ܕܦܫܪܐ ܢܬܝܕܥ ܠܡܠܟܐ : ܘܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܬ ܒܠܒܟ ܬܕܥ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ : ܘܡܠܬ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܢܘ ܚܠܡܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ
P:Dan [AB] ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܝܗܒ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܢܘ ܚܠܡܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܢܬ
P:Dan [AB] : ܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ : ܠܕܢܝܐܝܠ ܣܓܕ : ܘܒܣܡܝܢ̈ ܘܩܘܪܒܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܐ̈ : ܫܪܝܪ ܚܠܡܐ ܘܡܗܝܡܢ ܦܫܪܗ . ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܒܩܘܫܬܐ ܐܠܗܟܘܢ ܗܘܝܘ ܐܠܗ ܐܠܗܝܢ̈ : ܡܠܟܐ ܣܓܕ : ܘܒܣܡܝܢ̈ ܘܩܘܪܒܢܝܢ̈ ܐܡܪ ܠܡܩܪܒܘ ܠܗ . ܥܢܐ