simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܕܐܪܝܘܬܐ̈ : ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ :
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܦܩܕܬ : ܕܟܠ
P:Dan [AB] : ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ
P:Dan [AB] ܚܙܝܬ ܐܢܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܘܐܢܬ ܒܠܛܫܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] ܩܨܐ ܢܬܟܬܫ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ : ܘܢܬܬܙܝܥ
P:Dan [AB] ܘܡܠܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܪܡܐܝܬ : ܘܐܡܪܝܢ
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܗܫܐ
P:Dan [AB] ܠܐ ܦܣܩܐ ܦܣܩܬ ܡܠܟܐ ܘܪܫܡܬ : ܕܟܠ
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܡ ܡܠܟܐ ܡܠܠ : ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ :
P:Dan [AB] ܦܣܩ ܘܩܝܡ ܕܢܩܝܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܢܫܢܐ .
P:Dan [AB] ܒܐܝܕܗ : ܘܠܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܡܐܢܐ̈
P:Dan [AB] ܡܛܝ ܥܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܚܫܚܝܢܢ
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܐܬܡܠܝ ܚܡܬܐ :
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܝܗܝܒ ܠܟ .
P:Dan [AB] ܕܒܝܠ ܆ ܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܡܐܟܠـܬܐ̈ ܘܡܠܐ ܦܬܘܪܐ
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ .