simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܒܠܛܫܨܪ : ܘܐܠܒܫܘܗܝ
P:Dan [AB] ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܒ ܠܝ ܫܘܠܛܢܐ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ :
P:Dan [AB] ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] . ܘܢܩܘܡ ܡܠܟܐ ܓܢܒܪܐ : ܘܢܫܠܛ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܚܙܐ ܗܘܝܬ :
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܝܗܝܒ ܠܟ .
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܨܦܪܐ ܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ
P:Dan [AB] ܡܚܨܦ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܓܠܗ̇ ܡܠܬܐ
P:Dan [AB] ܣܓܝܐܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܘܒܢܝ̈
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܠܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ
P:Dan [AB] . ܘܢܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܘܢܟܡܢ
P:Dan [AB] . ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ ܒܚܝܠ : ܠܡܥܠܘ
P:Dan [AB] : ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ
P:Dan [AB] ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܓ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ
P:Dan [AB] : ܬܐܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ ܠܡܥܒܕ ܫܝܢܐ
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ :
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܫܡܗ
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܘܪܒ ܠܕܢܝܐܝܠ :