simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܠܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܡܛܠ
P:Dan [AB] . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܠܡܒܟܐ
P:Dan [AB] ܡܢܟ : ܘܡܠܬ ܡܠܟܐ ܐܘܕܥܬܢܝ . ܨܚ
P:Dan [AB] ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ
P:Dan [AB] ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ ܡܠܟܐ : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ
P:Dan [AB] ܠܟ ܐܡܪܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܕܡܠܟܘܬܟ ܥܒܪܬ
P:Dan [AB] ܘܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ
P:Dan [AB] ܘܢܥܘܠ ܒܬܩܘܦ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܘܢܗܦܘܟ ܠܐܪܥܗ
P:Dan [AB] ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܠܟܐ . ܗܘܝܢ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܐܫܦܙ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ ܘܒܬ ܛܘܬ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ :
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܒܠܛܫܨܪ : ܘܐܠܒܫܘܗܝ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܝܡ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠܒܝܠ
P:Dan [AB] ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܘܐܫܠܛ ܥܠ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪܐ ܠܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ :
P:Dan [AB] ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܠ
P:Dan [AB] . ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܟܬܒ ܠܟܠ
P:Dan [AB] ܣܓܝܐܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܘܒܢܝ̈
P:Dan [AB] ܘܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܠܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܠܒܝܬ