simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܠܛܫܨܪ ܣܓܝ ܐܬܕܠܚ
P:Dan [AB] ܘܢܥܘܠ ܒܬܩܘܦ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܘܢܗܦܘܟ ܠܐܪܥܗ
P:Dan [AB] . ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܕܚܠ ܗܘܐ ܠܗ
P:Dan [AB] ܗܢܘܢ ܠܐ ܚܫܒܘܟ ܡܠܟܐ : ܘܠܐܠܗܟ ܠܐ
P:Dan [AB] ܡܚܨܦ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܓܠܗ̇ ܡܠܬܐ
P:Dan [AB] ܡܢܟ : ܘܡܠܬ ܡܠܟܐ ܐܘܕܥܬܢܝ . ܨܚ
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ :
P:Dan [AB] ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܘܐܫܠܛ ܥܠ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ :
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܡܩܪܐ ܠܚܪܫܐ̈ :
P:Dan [AB] ܟܠܕܝܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܠܝܬ ܐܢܫ
P:Dan [AB] ܗܘ ܕܦܩܕ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܡܩܛܠܘ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ