simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] : ܘܢܬܬܙܝܥ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܒܙܘܓܐ̈
P:Dan [AB] ܘܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܠܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܠܒܝܬ
P:Dan [AB] : ܘܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܡܠܟܐ ܢܫܘܙܒܢ .
P:Dan [AB] ܒܬܘܩܦܐ : ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܘܢܥܒܪ
P:Dan [AB] ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ .
P:Dan [AB] ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܠܟܐ . ܗܘܝܢ
P:Dan [AB] ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܙܒܢܐ ܢܬܠ ܠܗ
P:Dan [AB] . ܘܢܬܡܪܡܪ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ : ܘܢܦܘܩ
P:Dan [AB] ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܕܢܝܐܝܠ ܡܢ
P:Dan [AB] ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܡܠܟܐ : ܕܠܐܠܗܟ ܠܐ
P:Dan [AB] ܐܠܐ ܐܥܠܝܢܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܦܫܪܐ ܠܡܠܟܐ
P:Dan [AB] ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ ܡܠܟܐ : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ
P:Dan [AB] ܠܫܢܬ ܚܕܐ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ . ܒܫܢܬ
P:Dan [AB] . ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܟܬܒ ܠܟܠ
P:Dan [AB] . ܘܢܥܫܢ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ : ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈
P:Dan [AB] ܩܪܐ : ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ :
P:Dan [AB] ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܥܫܢܬ ܘܝܪܒܬ :
P:Dan [AB] ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ ܡܠܟܐ : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ
P:Dan [AB] ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܠ
P:Dan [AB] . ܘܢܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ : ܘܢܟܡܢ