simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܒܐܕܘܡ : ܒܠܥ ܒܪ ܒܥܘܪ . ܘܫܡܗ̇ ܡܠܟܐ . ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܡܠܟܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܕܘܡ : ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ
P:1Chr [AB] ܕܓܫܘܪ ܪܒܝܥܝܐ : ܐܕܘܢܝܐ ܒܪ ܚܓܝܬ . ܚܡܝܫܝܐ : ܫܦܛܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܛܘܪ ܟܪܡܠܐ . ܬܠܝܬܝܐ : ܐܒܫܠܘܡ ܒܪ ܡܥܟܐ ܒܪܬ ܬܘܠܡܝ
P:1Chr [AB] : ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܪܒܘ ܝܬ ܡܫܟܢܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܡܒܘܥܐ̈ ܡܠܟܐ ܓ ܘܐܝܬܝܘ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ : ܒܫܢܝܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:1Chr [AB] ܡܫܝܚܐ : ܘܒܘܟܪܘܬܐ ܬܬܝܗܒ ܠܝܘܣܦ . ܒܢܘܗܝ̈ ܕܪܘܒܝܠ : ܡܠܟܐ ܒܘܪܟܬܐ̈ : ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܒܛܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܢܦܘܩ
P:1Chr [AB] ܕܐܬܘܪ . ܗܘ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܕܫܒܛܐ ܕܒܝܬ ܪܘܒܝܠ . ܘܐܚܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ : ܐܘܪܝܐ ܒܪܗ : ܒܠܥ ܒܪܗ . ܐܒܕܝܐ ܒܪܗ . ܕܓܠܝ ܬܓܠܬ ܦܠܣܪ
P:1Chr [AB] ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܒܡܬܢܝܢ : ܘܒܟܦܪܘܢܝܗ̇̈ . ܟܠܗܘܢ ܐܫܬܪܒܘ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܬܡ
P:1Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܪܘܒܝܠ : ܘܓܕ : ܘܦܠܓܘܬ ܫܒܛܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܬܡ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ
P:1Chr [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܓܠܝ ܠܫܒܛܐ ܕܒܝܬ ܪܘܒܝܠ : ܘܠܫܒܛܐ ܕܒܝܬ ܓܕ : ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܝܗܘܢ : ܪܘܚܗ ܕܬܓܠܬ ܦܠܣܪ
P:1Chr [AB] ܥܠܝܢ : ܐܢܬ ܢܦܩ ܗܘܝܬ : ܘܥܐܠ ܒܪܝܫܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܟ ܡܠܟܐ ܠܗ : ܕܡܟ ܚܢܢ ܘܒܣܪܟ : ܘܐܦ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢܬܡܠܝ . ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ
P:1Chr [AB] ܠܚܒܪܘܢ . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܒܡܘܡܬܐ̈ ܒܚܒܪܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܒܡܘܡܬܐ̈ ܒܚܒܪܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܣܒܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܘܢ . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܩܝܡ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ : ܕܡܠܠ ܡܠܟܐ : ܒܡܘܡܬܐ̈ ܒܚܒܪܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܪܝܫܐ ܘܪܒ ܚܝܠܐ . ܘܝܬܒ ܕܘܝܕ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܨܗܝܘܢ . ܡܠܟܐ ܪܝܫܐ ܘܪܒ ܚܝܠܐ . ܘܣܠܩ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ ܠܘܩܕܡ . ܘܐܩܝܡܗ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ : ܕܡܥܫܢܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܒܡܠܟܘܬܗ : ܠܡܩܡܘܬܗ
P:1Chr [AB] : ܚܠܨ ܕܡܢ ܦܠܝܛܘܢ . ܥܝܪܐ ܒܪ ܥܩܝܣ ܕܡܢ ܬܩܘܥ : ܘܐܒܝܥܙܪ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܐܒ : ܐܠܚܢܢ ܒܪ ܕܕܗ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ . ܫܡܘܬ ܡܢ ܛܘܪ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܘܘ ܬܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܝܘܡܬܐ̈ ܬܠܬܐ . ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܬܘ ܒܠܒܐ ܫܪܝܪܐ ܠܡܩܡܘ ܠܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܕܨܘܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܕܘܝܕ . ܘܫܕܪ ܠܗ ܩܝܣܐ̈ ܕܐܪܙܐ : ܡܠܟܐ ܕܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ : ܘܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ .   ܘܫܕܪ ܚܝܪܡ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܡܠܟܘܬܗ ܠܥܠ : ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܠܗ ܒܝܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܘܝܕ ܕܓܒܝܗܝ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܣܒ ܕܘܝܕ ܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܡܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܡܠܟܘܬܗ ܠܥܠ : ܕܢܗܘܐ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ . ܘܗܘܝܬ ܥܡܟ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܐܙܠܬ . ܘܐܘܒܕܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܐܢܐ ܕܒܪܬܟ ܡܢ ܕܝܪܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܥܢܐ̈ : ܠܡܗܘܐ