simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܝܬܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ . ܡܢܐ ܚܫܝܒ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܐ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܚܙܘܐ ܗܢܐ : ܗܟܢܐ ܡܠܠ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܥܡ ܕܘܝܕ . ܨܚ ܝ ܘܐܬܐ
P:1Chr [AB] ܕܢܨܝܒܝܢ : ܟܕ ܐܙܠ ܣܡ ܬܚܘܡܐ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ . ܘܐܚܕ ܕܘܝܕ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܡܘܐܒܝܐ̈ ܥܒܕܐ̈ ܫܩܠܝ̈ ܡܕܐܬܐ . ܘܩܛܠ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ
P:1Chr [AB] ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܩܛܠ ܕܘܝܕ ܡܢ ܐܕܘܡ : ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܘ ܐܢܫܝ̈ ܐܕܘܡ ܘܕܪܡܣܘܩ : ܠܡܥܕܪܘ ܠܗܕܪܥܙܪ
P:1Chr [AB] ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ : ܕܚܪܒ ܕܘܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܢܚܫܐ : ܘܡܐܢܝ̈ ܢܚܫܐ : ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ .     ܘܫܡܥ : ܦܘܠ
P:1Chr [AB] ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܫܕܪ ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܠܡܫܐܠ ܡܠܟܐ ܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ : ܕܚܪܒ ܕܘܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܕܪܥܙܪ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܠܡܫܐܠ ܒܫܠܡܗ : ܘܠܡܒܪܟܘܬܗ : ܥܠ ܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܫܕܪ ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܠܡܪܝܐ : ܥܡ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܕܢܣܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܣܦܐ : ܘܡܐܢܝ̈ ܕܗܒܐ : ܘܡܐܢܝ̈ ܢܚܫܐ . ܘܐܦ ܡܢܗܘܢ ܩܕܫ
P:1Chr [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܐܡܠܟ ܚܢܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ . ܡܥܒܕ ܡܠܟܐ ܕܕܘܝܕ ܪܘܪܒܝܢ̈ ܗܘܘ .   ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܘܡܝܬ ܢܚܫ
P:1Chr [AB] : ܬܒܘ ܒܐܝܪܝܚܘ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܢܐܥܘܢ ܕܩܢܝܟܘܢ̈ : ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܕܓܒܪܐ̈ : ܡܛܠ ܕܒܗܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:1Chr [AB] : ܢܘܣܦ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܥܠ ܥܡܗ : ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܡܐܐ ܡܠܟܐ ܠܕܢ . ܘܬܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܕܥ ܡܢܝܢܗ ܕܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ ܠܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܢܚܙܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ . ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܡܠܟܐ : ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܡܐܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ
P:1Chr [AB] ܠܡܢܐ ܗܘ ܐܨܛܒܝ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܘܡܠܬܗ ܕܡܠܟܐ ܥܫܢܬ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܢܚܙܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ . ܘܡܪܢ
P:1Chr [AB] . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܠܝ : ܘܢܬܟܠܐ ܡܘܬܢܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܐܪܢ ܠܕܘܝܕ . ܣܒ ܠܟ ܡܪܝ
P:1Chr [AB] ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܬܘܪܐ̈ ܠܥܠܬܐ : ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܐܪܢ ܠܕܘܝܕ . ܣܒ ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܠܐܪܢ : ܚܣ ܠܝ . ܡܙܒܢ ܙܒܢ ܐܢܐ ܡܢܟ ܒܟܣܦܐ ܘܒܕܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܘܚܛܐ̈ ܠܩܘܪܒܢܐ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ : ܐܢܐ ܝܗܒ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ ܘܐܚܝܡܠܟ ܡܠܟܐ . ܘܟܬܒ ܐܢܘܢ ܫܡܥܝܐ ܒܪ ܡܬܢܝܠ ܣܦܪܐ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ
P:1Chr [AB] : ܘܨܕܘܩ : ܘܐܚܝܡܠܟ ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܟܗܢܐ̈ ܘܕܠܘܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܦܨܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܚܝܗܘܢ̈ : ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܗܪܘܢ : ܩܕܡ ܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܠܝܪܘܬܘܢ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ . ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܪܘܬܘܢ : ܥܙܪܝܐ : ܡܠܟܐ : ܘܢܬܢܝܐ : ܘܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܣܦ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡ
P:1Chr [AB] ܢܛܘܪܐ̈ : ܡܫܠܝܐ ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܘܣܦ . ܘܠܡܫܠܝܐ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܬܪܥܣܪ .   ܦܠܓܘܬܐ̈ ܕܬܪܥܐ̈ ܕܐܩܝܡ ܕܘܝܕ
P:1Chr [AB] ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܠܦܐ̈ ܘܕܡܐܘܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܫܠܘܡܝܬ ܘܐܚܘܗܝ̈ : ܥܠ ܟܠ ܐܘܨܪܐ̈ ܕܩܘܕܫܐ̈ : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ