simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܫܡܘܬ ܡܢ ܛܘܪ ܡܠܟܐ : ܚܠܨ ܕܡܢ
P:1Chr [AB] ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܘܢ . ܘܝܡܐ
P:1Chr [AB] ܪܘܚܗ ܕܬܓܠܬ ܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܘܓܠܝ
P:1Chr [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܒܡܘܡܬܐ̈
P:1Chr [AB] ܘܩܛܠ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ : ܟܕ
P:1Chr [AB] ܕܬܪܥܐ̈ ܕܐܩܝܡ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܢܛܘܪܐ̈ : ܡܫܠܝܐ
P:1Chr [AB] ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ
P:1Chr [AB] ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ :
P:1Chr [AB] ܐܢܘܢ . ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܗܘ ܐܨܛܒܝ
P:1Chr [AB] ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ : ܘܒܘܟܪܘܬܐ
P:1Chr [AB] ܠܝ ܓܒܐ ܕܐܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܐܪܢ :
P:1Chr [AB] : ܒܫܢܝܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ : ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ
P:1Chr [AB] ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ
P:1Chr [AB] ܥܢܐ̈ : ܠܡܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ
P:1Chr [AB] ܘܫܕܪ ܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
P:1Chr [AB] ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܠܡܫܐܠ
P:1Chr [AB] . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
P:1Chr [AB] ܐܒܝ : ܕܐܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ