simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:1Chr [AB] ܡܥܟܐ ܒܪܬ ܬܘܠܡܝ ܡܠܟܐ ܕܓܫܘܪ ܪܒܝܥܝܐ :
P:1Chr [AB] : ܒܫܢܝܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ : ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ
P:1Chr [AB] ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ : ܘܒܘܟܪܘܬܐ
P:1Chr [AB] ܕܓܠܝ ܬܓܠܬ ܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܘ
P:1Chr [AB] ܐܫܬܪܒܘ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܬܡ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ :
P:1Chr [AB] : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܪܘܚܗ ܕܬܓܠܬ ܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܘܓܠܝ
P:1Chr [AB] ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ : ܐܢܬ
P:1Chr [AB] ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܘܢ . ܘܝܡܐ
P:1Chr [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܒܡܘܡܬܐ̈
P:1Chr [AB] ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܠܘܩܕܡ . ܘܐܩܝܡܗ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܪܝܫܐ ܘܪܒ
P:1Chr [AB] ܒܡܠܟܘܬܗ : ܠܡܩܡܘܬܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] ܫܡܘܬ ܡܢ ܛܘܪ ܡܠܟܐ : ܚܠܨ ܕܡܢ
P:1Chr [AB] ܫܪܝܪܐ ܠܡܩܡܘ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܘܫܕܪ ܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
P:1Chr [AB] ܕܓܒܝܗܝ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܠܥܠ : ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] ܥܢܐ̈ : ܠܡܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ