simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܝ ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܝܬܒ
P:1Chr [AB] ܘܩܛܠ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ : ܟܕ
P:1Chr [AB] : ܠܡܥܕܪܘ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܩܛܠ
P:1Chr [AB] ܘܫܡܥ : ܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ : ܕܚܪܒ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ .
P:1Chr [AB] ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܠܡܫܐܠ
P:1Chr [AB] ܘܐܦ ܡܢܗܘܢ ܩܕܫ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܡܪܝܐ :
P:1Chr [AB] : ܘܡܝܬ ܢܚܫ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ .
P:1Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܬܒܘ ܒܐܝܪܝܚܘ
P:1Chr [AB] ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܢܘܣܦ ܡܪܝܐ
P:1Chr [AB] . ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܢܚܙܝܢ̈ . ܡܛܠ
P:1Chr [AB] ܐܢܘܢ . ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܗܘ ܐܨܛܒܝ
P:1Chr [AB] ܣܒ ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ
P:1Chr [AB] . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
P:1Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܐܪܢ :
P:1Chr [AB] ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ
P:1Chr [AB] : ܩܕܡ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܘܨܕܘܩ :
P:1Chr [AB] ܕܐܣܦ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡ ܡܠܟܐ ܠܝܪܘܬܘܢ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܕܬܪܥܐ̈ ܕܐܩܝܡ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܢܛܘܪܐ̈ : ܡܫܠܝܐ
P:1Chr [AB] : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ :