simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ : ܐܢܬ
P:1Chr [AB] ܘܫܡܥ : ܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ : ܕܚܪܒ
P:1Chr [AB] ܝ ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܝܬܒ
P:1Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܐܪܢ :
P:1Chr [AB] ܡܥܟܐ ܒܪܬ ܬܘܠܡܝ ܡܠܟܐ ܕܓܫܘܪ ܪܒܝܥܝܐ :
P:1Chr [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܒܡܘܡܬܐ̈