simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܐܫܬܪܒܘ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܬܡ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ :
P:1Chr [AB] ܘܩܛܠ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ : ܟܕ
P:1Chr [AB] ܪܘܚܗ ܕܬܓܠܬ ܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܘܓܠܝ
P:1Chr [AB] ܠܘܩܕܡ . ܘܐܩܝܡܗ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܪܝܫܐ ܘܪܒ
P:1Chr [AB] ܫܡܘܬ ܡܢ ܛܘܪ ܡܠܟܐ : ܚܠܨ ܕܡܢ
P:1Chr [AB] ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ
P:1Chr [AB] : ܘܡܝܬ ܢܚܫ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ .
P:1Chr [AB] : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܘܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܩܕܡܝܐ̈
P:1Chr [AB] ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܝܢ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] . ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܢܚܙܝܢ̈ . ܡܛܠ
P:1Chr [AB] ܕܬܪܥܐ̈ ܕܐܩܝܡ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܢܛܘܪܐ̈ : ܡܫܠܝܐ
P:1Chr [AB] ܒܡܠܟܘܬܗ : ܠܡܩܡܘܬܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] ܕܐܣܦ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡ ܡܠܟܐ ܠܝܪܘܬܘܢ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ : ܘܒܘܟܪܘܬܐ
P:1Chr [AB] ܘܫܕܪ ܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
P:1Chr [AB] ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܢܘܣܦ ܡܪܝܐ
P:1Chr [AB] ܠܝ ܓܒܐ ܕܐܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܘܢ . ܘܝܡܐ
P:1Chr [AB] : ܠܡܥܕܪܘ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܩܛܠ