simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܕܓܠܝ ܬܓܠܬ ܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܘ
P:1Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܬܒܘ ܒܐܝܪܝܚܘ
P:1Chr [AB] ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܫܪܝܪܐ ܠܡܩܡܘ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ .
P:1Chr [AB] ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ
P:1Chr [AB] ܕܓܒܝܗܝ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] : ܩܕܡ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܘܨܕܘܩ :
P:1Chr [AB] ܘܐܦ ܡܢܗܘܢ ܩܕܫ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܡܪܝܐ :
P:1Chr [AB] ܐܢܘܢ . ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܗܘ ܐܨܛܒܝ
P:1Chr [AB] . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
P:1Chr [AB] : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ :
P:1Chr [AB] ܥܢܐ̈ : ܠܡܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ
P:1Chr [AB] : ܒܫܢܝܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ : ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ
P:1Chr [AB] ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:1Chr [AB] ܐܒܝ : ܕܐܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ
P:1Chr [AB] ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܠܡܫܐܠ
P:1Chr [AB] ܠܥܠ : ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] ܣܒ ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ
P:1Chr [AB] ܕܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܪܘܒܝܠ