simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܐܒܝ : ܕܐܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ
P:1Chr [AB] ܥܢܐ̈ : ܠܡܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ
P:1Chr [AB] ܕܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܪܘܒܝܠ
P:1Chr [AB] ܒܡܠܟܘܬܗ : ܠܡܩܡܘܬܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] ܠܥܠ : ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ : ܐܢܬ