simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܘܐܦ ܡܢܗܘܢ ܩܕܫ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܡܪܝܐ :
P:1Chr [AB] ܠܘܩܕܡ . ܘܐܩܝܡܗ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܪܝܫܐ ܘܪܒ
P:1Chr [AB] ܕܘܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ .
P:1Chr [AB] : ܠܡܥܕܪܘ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܩܛܠ
P:1Chr [AB] ܘܩܛܠ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ : ܟܕ
P:1Chr [AB] ܘܫܕܪ ܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
P:1Chr [AB] : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ :
P:1Chr [AB] ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:1Chr [AB] ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܘܢ . ܘܝܡܐ
P:1Chr [AB] ܕܐܣܦ ܗܠܝܢ ܕܐܫܠܡ ܡܠܟܐ ܠܝܪܘܬܘܢ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܝܢ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Chr [AB] ܐܢܘܢ . ܘܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܗܘ ܐܨܛܒܝ
P:1Chr [AB] . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
P:1Chr [AB] ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ : ܘܒܘܟܪܘܬܐ
P:1Chr [AB] . ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܢܚܙܝܢ̈ . ܡܛܠ
P:1Chr [AB] ܕܬܪܥܐ̈ ܕܐܩܝܡ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܢܛܘܪܐ̈ : ܡܫܠܝܐ
P:1Chr [AB] ܘܐܩܝܡܘ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܫܪܝܪܐ ܠܡܩܡܘ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܕܓܒܝܗܝ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܠܝ ܓܒܐ ܕܐܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .