simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ
P:1Chr [AB] ܣܒ ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܕ ܡܪܝ
P:1Chr [AB] : ܒܫܢܝܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ : ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ
P:1Chr [AB] : ܩܕܡ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܘܨܕܘܩ :
P:1Chr [AB] ܫܡܘܬ ܡܢ ܛܘܪ ܡܠܟܐ : ܚܠܨ ܕܡܢ
P:1Chr [AB] ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܢܘܣܦ ܡܪܝܐ
P:1Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܬܒܘ ܒܐܝܪܝܚܘ
P:1Chr [AB] : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܘܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܩܕܡܝܐ̈
P:1Chr [AB] ܘܫܡܥ : ܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ : ܕܚܪܒ
P:1Chr [AB] ܕܓܠܝ ܬܓܠܬ ܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܘ
P:1Chr [AB] ܪܘܚܗ ܕܬܓܠܬ ܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܘܓܠܝ
P:1Chr [AB] ܐܫܬܪܒܘ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܬܡ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ :
P:1Chr [AB] : ܘܡܝܬ ܢܚܫ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ .
P:1Chr [AB] ܡܥܟܐ ܒܪܬ ܬܘܠܡܝ ܡܠܟܐ ܕܓܫܘܪ ܪܒܝܥܝܐ :
P:1Chr [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܒܡܘܡܬܐ̈
P:1Chr [AB] ܝ ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܝܬܒ
P:1Chr [AB] ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ
P:1Chr [AB] ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܠܡܫܐܠ
P:1Chr [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܠܐܪܢ :