simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas . ( 1X ) ܘܗܘ̣ܘ ¹ܙܪܥܗ ܕܝܦܬX ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ³ܥܡܡܝܢ̈ ⁴ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܫܪܒ̇ܬܐ ⁷ܘܠܫܢܐX ܥܒܕܘ⁹ ܠܗܘܢ X ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ
CaveTreas ܕܫܒܐ ܢܕ ¹ܗܘܐ ܛܠܝܐ ²ܐܥܠܗ ܐܒܘܗܝ X Xܠܒܝܬ ܪܒX ܘܝܠܦ̣ ܡܠܟܐ ܢܢܝܝXܘܢ ܗܠܝܢ ܕXܒܐ ܩXܘX ܩܠܒܘܢܢܐ XX XX ( X6 ) ܡܛܠ ܕܒܪ
CaveTreas ܠܚܘܠ . ܗܘ̇ ܕܒܢܗ̇ ܠܚܘܠX . ( 6 ) ܘܡܝܬ ܐܪܥܘ ܒܪ X ܡܬܝܢ̈ X ܡܠܟܐ ܗܘ̇X ܕܕܗܒܐ⁹ܐܢܝܢ̈ . ( X ) ܘܒܢܝ̈ ܚܘܝܠܐ ܐܡܠܟ̣ܘ ¹ܠܗܘܢ
CaveTreas ܕܐܘܪܗܝ . ( 27 ) ܕܒܥ̣ܐX ܕܢܣ̣ܩ ܘܢܚܪܘܒ ²ܠܐܘܪܫܠܡ . X ܡܠܟܐ ܗܘܐX ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܩܛܠܗX . X ܘܣܓܝ ܐܦ ܣ̇ܗܕ ⁴ܐܒܓܪ
CaveTreas ܕܓܠܝܐ̈ . ܟ̇ܠܥXX ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX ܡܠܟܐ ܕܥܠܡX . ܘܬܥܝܠX
CaveTreas X ܫܐܘܠ X ²ܒܪ ܩܝܫ . ³ܩܐܡܠܟ ⁴ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ( ܡܠܟܐ ⁴ܐܢܘܢ ⁵ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܕܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ⁶ X ( X0 ) ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ
CaveTreas ܕܨܒܘܐܝܡXX . ܘܫܫܪܘܢ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ̈ . ܘܫ ܇ ܢܐܒ ²²ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐX . ² ܘܫܡܐܝܪXX
CaveTreas X . X ܒܪܢܫܐ ( 1 ) ܘܒܝܘܡܝ̈ ܚܝܪܡ X ܐܬܚܙܝ ܦܘܪܦܪܘܢ ܡܠܟܐ X ܕܐܠܗܐ ⁴ܝܬܒܢܐ X ܒܠܒܗ ܕܝܡܐ . ( X ) ܘܩܛܠܗ ܢܘܒܟܕܢܨܪ
CaveTreas ܕܐܕܡܐ X . ܘܫܡܘܐܝܠXX ܡܠܟܐ ܕܐܨܒܘܝܡXX . ܘܣ̇ܠܡXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX
CaveTreas ܘܐܣܝܐ ܘܟܘܡܪܐ . --Xܘܡܝܢ . XܐܐܝXܝ ܝܘܒXܐ ܕܩܒXܘ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܘܠܒܘܢܬܐX ܠܟܗܢܐ X . XXX X1ܘܗܠܝܢ ܒܕܩܘ X ܕܐܝܬܘܗܝ X
CaveTreas ܘܠܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܘܠܐ ܟܗܢܐ ܘܠܐ ܦܨܚܐX . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪX ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܡ̣ܢ ܝܘܕܝܐ̈ . X ܘܠܐ ܬܘ̣ܒ ܐܬܚ̣ܙܝ ܡܢܗܘܢ ܠܐ
CaveTreas . . Xܟ . X ܡܢܝܫܒܐ ܗܘܢ ܕܗ̣⬩ ܢܝܩܪܝܝ̇X ܠܡXܟܘܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘX ܒܢܝ̈ Xܝܣܪ̣ܐܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡX ܕܠܡܢ ⁴ܢܥܒ̣ܕܘܢ ܠܗܘܢ
CaveTreas ܕܡܕܒܪܐXX . ܠܘܢܗ X X --X ܕܢ -- ܕܐܪܥܐ X ܕܝܡܡܗ X ܕܥܡܐ̈ X ܡܠܟܐ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX ܡܠܟܐ ܕܕܪܡܣܘܩ . X⁹ܘܒܛܘ̇XX
CaveTreas ¹¹ܕܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ . ¹²̈ ( 11 ) ܡܟܬܒܢܐ̈ ܕܝܢ ¹ܩܕܡܝܐ̈ X ܡܠܟܐ ⁸ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܝܬXܘ : ܐܪܡܝܐ . ⁹ܗܢܐ ܓܝܪ ܠܫܢܐ ¹⁰ܐܝܬܘܗܝ
CaveTreas ܙܘܪܒܒܠ . ⁵ܘܟܗܢܐ ܪܒܐ̈ ⁶ܝܫܘܥ ܒܪ ⁷ܝܘܙܕܩ ( 21 ) . ⁸ܐܝܟ ܡܠܟܐ ¹ܒܢܝ̈ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ²ܡ̣ܢ ܒܒܠ . X ܘܟܕ ³ܥܒ̣ܝܕ ⁴ܥܠܝܗܘܢ
CaveTreas ܕܩܝܡܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܗܘܢ X⁰ܠܗ̇ܠܝܢ . ( 9 ) ܘܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܘܡܐܢܐ̈ ܕXܫܡܫXܐ ⁹ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ . ܘܥܒܕܝ̈
CaveTreas ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ X ܕܝܢ X ܐܬܥܩܒ̣ܘ ⁹ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ⁰ܗܪܘܕܣ . ܡܠܟܐ ܘܐܬܚܬܡܬ̣ X ܘܛܒܥܗ̇ X ܗܪܘܕܣ ܘܫܕܪܗ ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X
CaveTreas ܕܕܪܡܣܘܩ . X⁹ܘܒܛܘ̇XX ܡܠܟܐ ܕܡܕܒܪܐXX . ܠܘܢܗ X X --X ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡXX . ܘܫܫܪܘܢ X⁶ܡܠܟܐ ܕܒܠܥXX ܘܝܒܘܣXX
CaveTreas ܒܡܕܢܚܐ ² ܟܘܡܪܘܣ ³ܘܒ̣ܢܐ ⁴ܠܫܡܝܫܛܘ ⁵ܥܠ ܫܝܡ ⁶ܒܪܬܗ⁷ ܡܠܟܐ ²⁰ܒܫܪܒܬܐ̈ . ²¹ ( X8 ) ܘܒܫܢܬ̣ ¹ܡܐܐ ܕܐܒܪܗܡ ܗܘܐ
CaveTreas . ܘܢܬ̣ܒ ܥܠ X27ܝ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕX X ( 4 ) ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ ܡܢܘ X ܐܡܪܝܢX ܐܢܬܘܢX ܕܘܠܐ ⁶ܕܢܗܘܐ