simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ⁴ܒܠܚܘܪ . . ( X6 ) ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ¹ܚܕ ܡ̣ܢ ²ܐܘܢܓܠܣẌ . ܡܠܟܐ ) . ⁴ܠܐ ܓܝܪ ¹ܡܫܟܚ ²ܐܢܫ ³ ܐܚܪܝܢ ܕܢܠܒܫ ܐܪܓܘܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ
CaveTreas ܒܠܚܘܕX . ( X6 ) ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܘܢܓܠܝܣẌ ܕܐܠܒܫܘܗܝ ܡܠܟܐ X5 ) ܐܠܐ ܠܐ²ܡܫܟܝܝ Xܐܚܪܢܐ ܐܢܫX ܕܢܠܒܫ ܐܢܘܢ . ⁴ܐܠܐ ܐܢ
CaveTreas ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ( 3 ) . ⁶ܗܐ X ܚܙܘ X ܕܐܦܠܐ X ܕܝܢ X ܒܡܘܬܗ ܡܠܟܐ ¹ܠܗ X ²ܘܐܡܪܘ ܠܗ X XX ܒܦܘܡܗܘܢ X ܕܠܐ X ܒܩܛܝܪܐ X ⁵ܫܠܡ ܠܟ
CaveTreas ܕܝܘܕܝܐ̈ X ܕܠܐX ܩܛܝܪܐ ( 3 ) . ⁶ܗܐ ܚ̣ܙܘ . XܦܠܐX ܡܠܟܐ . ⁸ ( 2 ) ܘܒ̣ܪܟܘ ܘܣܓܕܘ ²ܠܗ ³ܘܐܡ̣ܪܘ ܒܦܘܡܗܘܢX ܫܠܡܠܟ
CaveTreas . ³ܡܛܬ̣ ܠܚܕ ⁴ܡ̣ܢ ܐܣܛܪܛܝܘẌ Xܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ X ܡܠܟܐ ܬܗܘܐ ( 7 ) . ¹⁰ܘܟܕ ܐܦܣܘ ¹ܥܠܝܗ̇ ²ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܦܠܚܝ̈
CaveTreas . X ܟܘXܝܢܐ ܕܝܠܗ ܡ̣̇ܢ ܠܡܣܕܩ ܚܘܝܬ ܠܢ X ( X3 ) ܬܠܬ ܡܠܟܐ ܠܡܝ . Xܩ X XX ܝ ( XX ) ܗܝܕܝܢ X ܐܫܬܕܪX X ܠܛܝܒܪܝܘܣ X
CaveTreas ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܡ̣ܢ ܫܠܝܡܘܢ ܠܪܚܒܥܡ . ܘܡ̣ܢ ܪܚܒܥܡ ܠܐܒܝܐ . ܡܠܟܐ ܥܘܒܝܕ ܠܐܝܫܝ . ܘܡ̣ܢ ܐܝܫܝ ܠܕܘܝܪ . . ( 7 ) ܘܡ̣ܢ ܕܘܝܕ
CaveTreas ܘܠܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܘܠܐ ܟܗܢܐ ܘܠܐ ܦܨܚܐX . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪX ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܡ̣ܢ ܝܘܕܝܐ̈ . X ܘܠܐ ܬܘ̣ܒ ܐܬܚ̣ܙܝ ܡܢܗܘܢ ܠܐ
CaveTreas ⁶ܕܣܘܪܝܝܐẌ . ¹ ( 22 ) ܡܛܠ ܪܦܝܠܛܘܣX ܓܒܪܐ ܒܐܘܪܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܟܕ ܒܐܪܥܐ ܕܥܡܡܐ²ܐܙܕܩܦ̈ ܡܫܝܚܐX ܠܐX ܟܬ̣ܒX ܦܝܠܛܘܣ
CaveTreas ܕܐܘܪܗܝ . ( 27 ) ܕܒܥ̣ܐX ܕܢܣ̣ܩ ܘܢܚܪܘܒ ²ܠܐܘܪܫܠܡ . X ܡܠܟܐ ܗܘܐX ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܩܛܠܗX . X ܘܣܓܝ ܐܦ ܣ̇ܗܕ ⁴ܐܒܓܪ