simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܓܕܪ . X ܘܐܡܪܦܠX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܫܪܒܗX ܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܐܬ̣ܘ ⁶ܠܘܬܗ XX ܕܪܡܠܟ X
CaveTreas ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܬ̣ܘ ⁶ܠܘܬܗ XX ܕܪܡܠܟ X ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ . X ܘܐܡܪܦܠX
CaveTreas ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX ܡܠܟܐ ܕܥܠܡX . ܘܬܥܝܠX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ X ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ . X ܘܐܡܪܦܠX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX
CaveTreas ܕܥܠܡX . ܘܬܥܝܠX ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ . ܟ̇ܠܥXX ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX
CaveTreas ܕܓܠܝܐ̈ . ܟ̇ܠܥXX ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX ܡܠܟܐ ܕܥܠܡX . ܘܬܥܝܠX
CaveTreas ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥܠܡX . ܘܬܥܝܠX ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ . ܟ̇ܠܥXX
CaveTreas ܕܐܕܡܐ X . ܘܫܡܘܐܝܠXX ܡܠܟܐ ܕܐܨܒܘܝܡXX . ܘܣ̇ܠܡXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX
CaveTreas ܕܐܨܒܘܝܡXX . ܘܣ̇ܠܡXX ܡܠܟܐ ܕܒ̇ܠܥ . ܘܙܒܝܩXXܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ X . ܘܫܡܘܐܝܠXX
CaveTreas ܕܒ̇ܠܥ . ܘܙܒܝܩXXܡܠܟܐ ܕܕܪܡܣܘܩ X3 ) . X⁶ܗ̇ܠܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ X . ܘܫܡܘܐܝܠXX ܡܠܟܐ ܕܐܨܒܘܝܡXX . ܘܣ̇ܠܡXX
CaveTreas ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ X ܘܐܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ( 7 ) ܘܒܢ̣ܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬܐX . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ X ܚܕ ܠܚܕ ⁶ܕܗܘܝܘ ⁷ܒܫܪܪܐ
CaveTreas ܕܬܝܡܢܐ X ܘܐܬܐ ²ܠܘܬܗX ܘܚ̣ܙܐ ܦܪܨܘܦܗ ⁴ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܡܠܟܐ . ⁴ ( 8 ) ܘܩ̣ܪܐ ܡܠܟܝܙܕܩ ܫܡܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ X . ( 9 ) ܘܟܕ ܫܡܥ
CaveTreas ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . Xܘܐܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐẌ . ( 7 ) ܘܒܢ̣ܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܢܒ̣ܢܘܢX ܠܗ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘX . ܕܗܘܝܘX
CaveTreas ܒܡܕܢܚܐ ² ܟܘܡܪܘܣ ³ܘܒ̣ܢܐ ⁴ܠܫܡܝܫܛܘ ⁵ܥܠ ܫܝܡ ⁶ܒܪܬܗ⁷ ܡܠܟܐ ²⁰ܒܫܪܒܬܐ̈ . ²¹ ( X8 ) ܘܒܫܢܬ̣ ¹ܡܐܐ ܕܐܒܪܗܡ ܗܘܐ
CaveTreas ܒܡܕܢܚܐ ܟܘܡܪܘܣ X . ܘܒܢ̣ܐ X X ܠܫܡܫܝܛ . ⁴ܘܠܩܠܘܕܐ X ܡܠܟܐ ܐܡ̣ܪ . X ܐܠܐ ܠܐ X ܐXܟܬܒܘ X . . ( X8 ) ܘܒܫܢܝ̈ ¹ܐܒܪܗܡ ܗܘܐ
CaveTreas ܕܥܒܪܝܐ̈ . ⁴ܘܒܫܢܬẌ ܫܬܝܢ̈ ⁶ܘܫܒܥXܐXܒܢܝܬ̇̈ ܐܪܝܚܘ ܡܠܟܐ X XX ) ܘܒܫܢܬ ܫܬܝܢ̈ ܕܐܝܣܚܩ ܐܬܒܢܝܬ̇ ܐܪܝܠX ܡ̣ܢ ܐܪܝܡX
CaveTreas X ܫܐܘܠ X ²ܒܪ ܩܝܫ . ³ܩܐܡܠܟ ⁴ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ( ܡܠܟܐ ⁴ܐܢܘܢ ⁵ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܕܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ⁶ X ( X0 ) ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ
CaveTreas X . X ܒܪܢܫܐ ( 1 ) ܘܒܝܘܡܝ̈ ܚܝܪܡ X ܐܬܚܙܝ ܦܘܪܦܪܘܢ ܡܠܟܐ X ܕܐܠܗܐ ⁴ܝܬܒܢܐ X ܒܠܒܗ ܕܝܡܐ . ( X ) ܘܩܛܠܗ ܢܘܒܟܕܢܨܪ
CaveTreas X . ܫܕܪ ܒܬܪܗ X . ܘܟܕ ⁴ܚܙ̣ܝܗܝ ⁵ ܠܥܡܪܐ ܬܗܪ ⁶ܘܐܬܕܡܪ X X ܡܠܟܐ XX--XXܩܟܙ . XܝXܠXܝ XX6 ( 7 ) ܘܟܕ ܫܡܥ X ܚܝܪܡ
CaveTreas ܕܡܨܪܝܢ . ⁴ܘܫܩ̣ܠX X ܓܙܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܘܝܕ ܘܕܫܠܝܡܘܢ . ܡܠܟܐ ܠܬܪܝܢ̈ X . ( 4 ) ܘܒܫܢܬ ܚܡܫX ܕܡܠܟܘܬܗX ܣ̣ܠܩ ܫܝܫܩX
CaveTreas . . Xܟ . X ܡܢܝܫܒܐ ܗܘܢ ܕܗ̣⬩ ܢܝܩܪܝܝ̇X ܠܡXܟܘܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘX ܒܢܝ̈ Xܝܣܪ̣ܐܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡX ܕܠܡܢ ⁴ܢܥܒ̣ܕܘܢ ܠܗܘܢ