simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܒܥܒܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܀ ܫܪܐ̈ ܩܛܪܝܢ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ يحلّ العقد ܀ ܡܠܟܐ ܘܪܒܡܓ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܗܘܘ ܕܡܫܠܛܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܪܝܘܫ
BarBahl:SyrLex ܕܡܨܪܝܢ ملك مصر ܀ ܡܠܟ̈ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ شهطرج ܡܠܟܐ ܕܫܒܒܐܝܢ ܠܟܘܫ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܕܫܒܐ ܀ ܡܠܟܐ ܕܫܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ
BarBahl:SyrLex . ܘܦܩܕ ܕܢܨܘܕܘܢ ܠܗ ܚܠܙܘܢܐ̈ ܘܢܣܒ ܕܡܗܘܢ ܘܚܠܛ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ . ܘܟܕ ܚܙܐܘܘܗܝ ܬܡܗܘ ܒܗ . ܘܐܬܬܪܝܡ ܫܪܒܐ ܠܘܬ
BarBahl:SyrLex . ܥܒܕ ܢܓܘ ܥܒܕܐ ܕܡܬܬܝܬܝܢܘܬܐ . ܛܒ ܗܘ ܡܪܝܐ . ܘܪܚܡܘ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ العبد العاميّ . ܥܒܕ ܢܓܘ ܥܒܕܐ ܓܘܝܐ ܕܥ̇ܐܠ ܘܢ̇ܦܩ ܩܕܡ
BarBahl:SyrLex ܕܗܘ ܫܗܒܠܘܛ شاه بلّوط ܀ ܓܠܘܣ̈ܛܐ̈ ܒܨ ܥ ܩܠܘܪܝܩܐ̈ ܕܗܘ ܡܠܟܐ ܠܚܡܐ ܪܗܘܡܝܐ كعك ܀ ܓܠܘܣܩ̈ܐ̈ ܝܒܝܫܐ̈ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܒܠܘܛ
BarBahl:SyrLex . ܘܟܕ ܐܝܬܘ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܛ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܘܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ . ܕܣܓܝ ܡܣܪܗܒܝܢ ܘܠܒܝܒܝܢ البرد ܡܠܟܐ ܒܘܠܗܢܝ ܗ ܡܫܕܪܐ̈ ܡܣܪܗܒܐ̈ ܘܩܠܝܠܐ̈ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܡܢ ܠܘܬ
BarBahl:SyrLex ܬܡܢܝܢ̈ . ܘܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܝܬ . ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܘ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܛ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܬܝܠܠܕܘ ܠܗ ܡܢ ܢ̇ܚܫܬܐ ܐܢܬܬܗ ܀ ܕܢܦܝܫ ܗ ܝܥܢܐ ܥܬܝܪܐ ܡܠܟܐ . ܘܚܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ . ܒܢܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܘܝܩܝܡ
BarBahl:SyrLex ܕܫܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ملك مصر ܀ ܡܠܟ̈ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܫܒܒܐܝܢ ܠܟܘܫ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܕܫܒܐ ܀
BarBahl:SyrLex . ܝܘܚܢܢ ܘܒܟܬ ܕܦܪܕ ܣܘܢܩܠܝܛܘܣ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ الملك وزاد المروزي الوزير ܀ ܣܘܢܩܠܝܛܝܩܘܣ ܝܩܝܪܝ̈
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܛܪܝܗܢ شهدانج ܀ ܟܣܣܐ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ وعظ ܡܠܟܐ . ܒܪ ܣܪܘ ܟܣܢܐ̈ ܩܪܘܠܝܘܢ البسّذ المرجان ܀ ܟܣܢܝ̈
BarBahl:SyrLex ܐܪܙܗ ܟܠܗ ܒܝܕ ܬܘܟܠܢܗ ܕܥܠܘ كاتب السرّ ܀ ܦܪܦܣܬܐ ܒܨ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܟ̇ܬܒ ܐܓܪܬܐ̈ ܟܣܝܐܝܬ . ܐܘܟܝܬ ܗ̇ܘ ܕܓܠܐ ܠܗ
BarBahl:SyrLex . ܐܘܪܥ ܡܪܝܐ ܒܦܬ ܪ . ܘܒܚܘܫܒܝܐ̈ ܐܘܪܚ ܐܘܪܥ . ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܡܠܟܐ الاعظم السلطانيّة الجادّة . ܒܩܪܝܚܐ̈ ܐܘܪܚ
BarBahl:SyrLex ܀ [1504] ܦܘܠܐܝܕܘܣ ܒܨ ܣܓܝܐܬ ܙܢܝܐ̈ ܐܢܬܝܕܝܛܘܣ ܡܠܟܐ رجل . ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܗܢܕܘܝܐ̈ ملك الهند ܀ ܦܘܠܐ ܐܝܟ ܣܪܓܝܣ
BarBahl:SyrLex ܕܐܒܗܐ̈ . ܘܠܐ ܣܦܩܬ ܠܗ ܠܫܪܝܚܐ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܗܦܟ ܘܢܣܒ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܥܝܣܘ ܕܝܢ ܚܠܦ ܕܢܬܪܨ ܢܦܫܗ ܢܣܒ ܢܫܐ̈ ܡܢܥܢܝܬܐ̈ ܕܠܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܬܘܪ . ܘܢܒ ܝܘܡܐ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܫܐ ܕܩ̇ܝܡܐ ܥܠ ܫܘܪ ܫܪܝܬܐ ܡܠܟܐ يذبل يضعف ܀ ܢܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܒܬܪܝܢ ܣܘܟܠܐ̈ . ܢܒ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܘܣܪܓ ܒܠܘܛܝ̈ ܡܠܟܐ شاه بلّوط . ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܀ ܒܠܘܛܝ̈ܢܐ̈ ܒܨ ܥ ܙܦܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܗܘ ܩܝܪܐ القير ܀ ܒ̇ܠܘܛ
BarBahl:SyrLex ܕܕܗܒܐ . ܙܪ ܕܗܒܐ ܘܫܬ ܒܗܫܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܙܪܘܕܢܕ ܙܪܘܕܢܕ ܡܠܟܐ ܚܒܠܘ ܣܡܡܢܐ̈ ܕܡܕܟܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܒܘܟܬ ܀ ܙܪܕܘܫܬ ܙܪܕܘܫܬ
BarBahl:SyrLex . ܘܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܐܘܪܒܘܗܝ ܀ ܟܣܪܘܛܪܒܝܠܝܐ ܡܠܟܐ الراس ܀ ܟܣܪܣܚܣܝܣ ܟܣܪܟܝܣ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܗܘܝܘ ܫܡ ܟܘܣܪܘ