simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܐ ܂ ܪܘܕܝܣ ܡܠܟܐ ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ
BarṢal:ComGosp ܠܝܘܫܒܥ ܒܪܬܗ ܕܘܪܡ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܂ ܐ
BarṢal:ComGosp ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܡܘܒܕ ܂ ܡܠܟܐ ܠܫܘܠܛܢܗ ܟܕ ܡܬܬܚܬܐ
BarṢal:ComGosp ܗ̇ ܂ ܠܘ ܡܠܟܐ ܂ Xܝ ܂
BarṢal:ComGosp ܣܦܝܢܬܐ ܂ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܙܕܟܐ ܂ ܟܡܐ
BarṢal:ComGosp ܥܢ̇ܕ ܫܒܛܐ ܐܘܟܝܬ ܡܠܟܐ ܀ ܠܫܠܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈
BarṢal:ComGosp ܘܒܬܪܟܢ ܐܩܝܡ ܐܘܓܘܣܛܘܣ̣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܐܝܪܘܕܝܣ
BarṢal:ComGosp ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܟܠ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܕܡܡܠܟ ܗܘ̣ܐX
BarṢal:ComGosp ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ
BarṢal:ComGosp ܒܫܡܐ ܡܨܥܝܐ ܩܪܐܘܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܬ
BarṢal:ComGosp ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
BarṢal:ComGosp ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܕ ·
BarṢal:ComGosp ܕܐܬܚܢܩ ܒܗ ܛܒܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܨܠܡܐ ܐܚܪܢܐ
BarṢal:ComGosp ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܪܘܕܝܣ ܡܠܟܐ ܀ ܐܪܒܥܐ̈ ܗܟܝܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܐܡ̣ܪܘ ܡܠܟܐ ܀ ܬܘܒ ܫܡܗܐ̈
BarṢal:ComGosp ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇