simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܀ ܬܘܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܐܠܘ ܂ ܡܛܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܟܐ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ ܂ ܡܢܟܝ
BarṢal:ComGosp ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܀ ܚ̣ܙܝܢ ܓܝܪ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܝܠܕ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܐ ܂ ܘܟܕ
BarṢal:ComGosp ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ
BarṢal:ComGosp ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܪܘܕܝܣ ܡܠܟܐ ܀ ܐܪܒܥܐ̈ ܗܟܝܠ
BarṢal:ComGosp ܥܢ̇ܕ ܫܒܛܐ ܐܘܟܝܬ ܡܠܟܐ ܀ ܠܫܠܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈
BarṢal:ComGosp ܠܒܪܗ ܒܒܪܗ ܕܝܘܟܢܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܩܪܝܗܝ ܫܠܐܬܝܠ
BarṢal:ComGosp ܃ ܢܣܒܗ̇ ܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܠܐܪܡܠܬܐ ܂ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܘܗܝ̇ Xܢܩܒܠ ܕܐܢܬܬ ܡܠܟܐ ܗܘܬ̇ ܠܓܒܪܐ ܒܨܝܪܐ
BarṢal:ComGosp ܢܣܒܗ̇ ܝܘܝܩܝܡ ܝ ܡܠܟܐ ܠܢܚܫܬܐ ܡܛܠ ܫܘܦܪܗ̇
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܦ ܥܠ ܥܒܪܝܗ̇̈
BarṢal:ComGosp ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ
BarṢal:ComGosp ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܟܠ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܕܡܡܠܟ ܗܘ̣ܐX
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܕܘܝܕ ܂ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܂ ܘܐܗܪܘܢ
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܡܘܒܕ ܂ ܡܠܟܐ ܠܫܘܠܛܢܗ ܟܕ ܡܬܬܚܬܐ
BarṢal:ComGosp ܣܦܝܢܬܐ ܂ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܙܕܟܐ ܂ ܟܡܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐ ܟ ܡܠܟܐ ܕܡܬܪܚܡ ܥܠ ܦܠܚܘܗܝ̈
BarṢal:ComGosp ܗ̇ ܂ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܒܫܘܒܚܐ ܩܡ̣ܬ ܇
BarṢal:ComGosp ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ