simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ
BarṢal:ComGosp ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ ܚܡܘܗܝ ܂ ܥܠ ܕܫ̣ܛ ܃ ܠܒܪܬܗ ܘܙܢ̣ܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܥܠܗ̇ ܟܕ ܚ̣̇ܝ ܂ ܘܛܠ̣ܡ ܗ̣ܘ ܠܐܢܬܬܗ ܒܪܬ ܐܪܐܛܐ ܝܝ ܂ X
BarṢal:ComGosp ܨ̣ܒܘ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܀ · ܂ ܠܡܢܐ ܬܪܬ̈ ܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܐܣܓܝ ܡܠܟܐ ܝܬܪܘ ܫܪܟܢܐ̈ ܂ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܬܗܪܘ ܗܘ̣ܘ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܦ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܐ ܐܡ̣ܪܬ̇ ܕܐܬܪܚܡ ܥܠ ܒܪܬܝ ܂ ܒܕܠܐ ܪܓܝܫܐ ܒܟܐܒܐ ܂ ܡܠܟܐ ܠܕܝܘܢܝܬܐ ܂ ܐܘ̇ ܕܬܩܪܐ ܠܐܣܝܐ ܠܒܝܬܗ̇ ܂ ܐ ܟ ܗ̇ܘ ܥܒ̣ܕ
BarṢal:ComGosp ܀ ܫܒܥܐ̈ ܠܚܡ̇ܝܢ̈ ܕܬܪܣܝܘ ܠܐܪܒܥܐ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܐܙ ܙ · X ܡܠܟܐ ܕܠܚܡܐ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܕܒܥ̣ܘ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ
BarṢal:ComGosp ܐܝ̇ܬܝ ܂ ܫܡܝܢܐ ܘܠܘ ܐܪܥܢܝܐ ܂ ܘܒܗܕܐ ܝX ܚܘܝ ܕܒܪܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܝ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܬܠ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܨ̣ܒܐ ܠܡܣܒ 3ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܦܟ ܡܬܦܢܐ ܘܬܐ̇ܒ ܀ ܐܬܕܡܝܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܃ ܠܓܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕ · ܒ· ܕܢܚܦܘܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܒܡܬܡܢܝܢܘܬܐ ܕܥܡ ܚܝܒܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܗ̇ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ̣ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܠܡ ܐܫܬܟܚ ܒܡܪܕܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܢܗ̇ ܡܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܣܟܠ ܗܘܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܓܝ ܡܝܩܪܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܡܫܬܟܚ Xܘܐ ܐܢܫ ܡܢ ܝܘܒܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܨܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܠܙܢܝܬܐ ܕܥܡܗ ܂ ܕܫܡܗ̇ ܣܗܠܝܢܐ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܪܐ ܗܘ̇ ܕܡܬܩܪܐ ܛܝܒܪܝܘܣ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܚܢܩ ܒܗ ܛܒܪܝܘܣ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܙ · ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܡܠܟܐ ܒܛܠܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܐܩܝܡ ܐܘܓܘܣܛܘܣ̣
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܝ ܙܟܪܝܐ ܡܢܗ̇ ܕܫܪܒܬܐ ܕܠܘܝ ܕܠܐ ܚܠܝܛܐ ܢܣ̣ܒ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܘ ܘܕܥ ܟܗܢܐ ܠܝܘܫܒܥ ܒܪܬܗ ܕܘܪܡ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܂ ܘܪܝܫܢܐ ܡܢ ܪܝܫܢܘܬܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܦܪܘܩX ܐܬܩܪܝ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܬܒܣܪ ܂ ܐܠܐ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܫܬܡ̇ܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗX ܂ ܥܡ ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܐܐܪ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܒ̇ܥܐ ܕܢܩܪܒ ܡܠܟܐ ܡܫܬܟܚ ܚܒܢܢܐ̤ ܡ̇ܢܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗ ܂ ܗܘܢܐ ܀ ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ