simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܠܓܕܪ . ܗܢܐ ܐܒܝܡܠܟ . ܠܘ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܡܛܠ ܟܦܢܐ ܠܡ ܐ̣ܙܠ ܐܝܣܚܩ ܠܘܬ ܐܒܝܡܠܟ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܒܫ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܘܐܦܝܣ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܚܠܝܨܐ ܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܦܢܐ ܗܘ̣ܐ 0 ܦܬܓܡܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
BarBahl:SyrLex ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܘܡܝܬ ܒܝܬ ܢܨܝܒܝܢ ܠܐܘܪܗܝ . اسم ملك الروم ܀ ܡܠܟܐ ܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ . ܫܒܝܗܝ ܫܒܘܪ ܒܪ ܐܪܕܫܝܪ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ ܠܘ ܠܟ ܫܐܠܬ . ܐܠܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܒ ܡܢܟ . ܘܗܘ ܚܝܒ ܕܢܦܢܐ ܡܠܟܐ . ܚܢܢ ܡܬܩܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܣܚܦܢܢ . ܘܠܐ ܠܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ . ‏ 9
Eph:madFaith ܕܢܥܩܒ ܕܐܝܟܢ ܘܐܝܟܐ ܗ̣ܘ ⁴ 409ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ²ܝܠܕܗ ܕܒܪܐ X ܡܠܟܐ ܚܢܢ ¹ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܠܚܕ ܗ̣ܘ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܝܬ ܕܡܫܐܠ ܥܠ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Chron1234 ܕܐܬܩܛܠ ܀ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ ܝ ܐܡܝܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܘܣܝXܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܒܣ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ ܂ ܒܛܢܢܐ ܕܚܠܦ
P:Dan [AB] ܟܠܕܝܐ . ܘܕܪܝܘܫ ܡܕܝܐ ܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ : ܐܝܟ ܒܪ ܫܢܝܢ̈ ܫܬܝܢ ܡܠܟܐ ܕܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܬܘܠܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ . ܒܗ ܒܠܠܝܐ ܩܛܝܠ ܒܠܛܫܨܪ
BarṢal:ComLiturg ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪܐܙܐ̈ 3ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܨܥܪܐ̈ ܘܓܘܕܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬܐ2 ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ
P:Esd [AB] ܕܒܒܝܠ ܠܒܒܝܠ . ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܫܪܟܐ ܕܝܗܘܕ . ܟܠ ܚܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܒܝܬܐ . ܡܢ ܬܘܬܒܘܬܐ . ܗܢܘܢ ܕܓܠܘܝ ܗܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Esd [AB] ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܣܪ ܝܘܝܩܝܡ ܠܪܘܪܒܢܐ̈ . ܠܙܗܪܝܘܢ ܡܠܟܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܐܡ ܗܘܐ ܬܡܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܚܙܬܐ ܒܕܒܚܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܕܒܗܘܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܐܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܬܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܣܘܣܝܐ ܕܪܟܒ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ : ܟܕ ܐܢܬ ܬܣܝܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܨܒܐ ܒܐܝܩܪܗ . ܢܝܬܘܢ ܠܒܘܫܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܕܠܒܫ
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܠܪܓܠܗ : ܘܩܡܘ ܒܪܘܚܩܐ . ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܥܣܪ ܢܫܐ̈ ܕܪܘܟܬܐ̈ ܕܢܛܪܢ̈ ܒܝܬܗ . ܘܢܦܩ
P:5Macc [AB] ܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ ܘܒܬܪܗ ܐܢܛܝܟܘܣ ܘܒܬܪܗ ܦܘܡܦܝܐܘܣ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܚܡܫ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܬܚܕܬ ܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܚܪܒܬ . ܐܣܘܟܐܣ ܓܝܪ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܫܒX 0ܝ ܒܪܐ ܙܥܘܪܐ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܒܡܥܒܝ ܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܝܬ ܬܐܘܦܝܠܐ
Chron1234 · ܕܛܝܝܐ̈ ܘܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܣܝܓܝܠܝܢ ܂ ܟܕ ܙܒܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܦ̣ܫ ܡܠܟܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܂ ܘ̣ܢܚ̣ܬ ܠܒܓܕܕ ܘܦܓ̣ܥ ܒܐܒܘ ܣܚܩ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܒܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ : ܘܐܫܬܒܝ ܝܗܘܕܐ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ
SynWestSyr X ܕܝܢ ܐܘ̇ ܕܝ̇ܢܐ ܆ ܠܐ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܀ ܨܚ ܡܠܟܐ . ܘܗܘ̇ܝܢ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܡܢ ܒܠܥܕ