simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PersMartKgYaz1 ܕܚܦܝܛܐܝܬ ܢܒܥܘܢܝܗܝ . ܘܟܕ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܕܝܖܐ ܡܠܟܐ ܒܨܘܡܐ ܘܒܫܗܖܐ ܘܒܟܘܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܕܖܫ ܗܘܐ . ‏ 2 ܘܦܩܕ
Ps-Zach:EccHist ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܕܪܐ ܬܬܒܢܐ ܗܘܬ ܡ̇ܕܝܢܬܐ ܂ ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܥܡܗ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܂ ܘܫܦܪܬ ܒܥܝܢܝ̈
PersMartKgYaz1 ܘܐܡܪ ܠܗ . ܕܟܠܗܘܢ ܪܘܖܒܢܝܟ̈ ܘܒܢܝ̈ ܚܐܖܐ̈ . ܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ 4 ܘܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ . ܥܠ ܐܕܪܒܘܙܝ ܡܘܗܦܛܐ ܩܕܡ ܝܙܕܓܪܕ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܠܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܡܠܟܐ ܒܝܫܘܬܗܝܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܨܕܩܝܐ
ZachSch:ActsSev ܢܗܘܐ ܕܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܐܠܘ ܠܐ ܕܚܣܡܐ ܘܛܢܢܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܠܟܐ . ܠܗܢܘܢ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܫܠܡܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܦ ܗܘ
P:Acts [AB] ܘܒܪܢܝܩܐ ܠܩܣܪܝܐ ܕܢܫܐܠܘܢ ܫܠܡܗ ܕܦܗܣܛܘܣ . ܘܟܕ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܩܣܪ ܐܙܠ ܐܢܬ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܟܓ ܘܟܕ ܗܘܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܢܚܬ ܐܓܪܦܘܣ
Chron1234 ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܘܐܬܘ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܘܥ ܒܕܐ̈ ܕܐܒܘܗܝ ܘܢܣܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܟܢܘܢ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ ܃ ܡܛX ܛܐܒܐ ܕܡܘܬܗ ܕܡܠܟ ܐܠܥܙܝܙ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܡܠܟܐ . ܘܢܕܒ ܒܪ ܝܘܪܒܥܡ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܠܐܣܐ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗܢܘ : ܘܐܬܘ ܥܠܘܗܝ : ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ . ܘܐܝܠܠ ܡܠܟܐ .     ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܚܙܘ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܙܘܓܐ̈ ܠܝܗܘܫܦܛ : ܐܡܪܝܢ :
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܢܚܘܐ ܂ ܝܝ ܗ̇ܝܕܝܢ ܕܡܠܠ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܬܢܝ̣ܢܐ ܂ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܠܕܐܡ̣ܪܐ ܂ ܗ ܂ ܕܒܥ̇ܐ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܠܗ
P:1Chr [AB] . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ
P:Gen [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܘܪܓܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ : ܥܠ ܪܒ ܡܠܟܐ : ܚܛܘ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܪܒ ܢܚܬܘܡܐ̈ ܠܡܪܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ]ܕܝܢ ܐܬܚܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܘܦܩܕ [ܠܡܘܕܣܛܐ ܗܘܦܪ]ܟܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ̣ ܂ ܟܕ ܡܠܦܝܢ ]ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒܠܝܢ [ܗܘܘ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܚܛ̣ܐ ܘܐܚܛܝ ܠܥܡܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܥܓܠܐ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܐ ܢ ܣܟܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒ̣ܕ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܘܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܬܘܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܦܚܡܐ ܪܚܡܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܥܡ ܪܚܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܒܪܡ ܡܝܬܪܐ ܗܝ ܠܝ ܪܚܡܬܗ ܕܐܠܗܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܪܚܡܘܬܟ
Eph:madCarNis ܕܐܬܡܙܢ ܒܓܘ ܨܠܡܗ ܠܒܫ ܝܘܩܢܗ ܘܝܬ̣ܒ ܕܒܗ ܢܣܬܓܕ ܨܠܡܗ ܡܠܟܐ X¹ ܒܡܫܪܝܬܗ X⁵ ܡܠܟܐ̈ ܠܨܠܡܝܗܘܢ̈ ܡܪܡܪܡܝܢ ܡܢܘ ܚ̣ܙܐ
P:ProvQohSong [AB] ܘܝܕܥܬܐ : ܘܫܠܝܐ ܘܡܠܐ̈ ܕܩܘܫܬܐ . ܕܬܗܦܟ ܡܠܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܝܘܡܢܐ . ܘܗܐ ܟܬܒܬ ܐܢܝܢ ܠܟ ܥܠ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܕܐܘܕܥܟ
P:Kings [AB] ܕܨܝܕܢܝܐ̈ . ܘܐܙܠ ܘܦܠܚ ܠܒܥܠܐ : ܘܣܓܕ ܠܗ . ܘܐܩܝܡ ܡܕܒܚܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܢܒܛ : ܐܙܠ ܘܢܣܒ ܐܢܬܬܐ ܠܐܝܙܒܝܠ ܒܪܬ ܐܝܬ ܒܥܠ
BarKoni:Schol ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܚܬܗ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܐܩܝܡ ܕܝܢ ܝ ܝ ܚܠܦܘܗܝ ܡܠܟܐ 3ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪܗ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܠ ܂ ܗܢܐ ܐܣܪ ܢܟܐܘ
P:1Macc [AB] ܪܒܐ ܕܐܣܝܐ : ܗܘ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܠܩܪܒܐ : ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܘܫܚܩܘ ܐܢܘܢ ܒܩܪܒܐ̈ . ܘܐܬܥܫܢܘ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܠܐܢܛܝܟܘܣ