simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܥܠ ܥܠܘܗܝ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܦ ܪܫ ܚܝܠܐ ܕܝܠܗ ܡܠܟܐ ܐ ܂ ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܚܪܒܬ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܝܬ̣ܒ ܐܪܥܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܀
ChronMin ܂ ܘܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܒܝܫ[ܬܐ̈] ܡܣܪܚ ܗܘܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܥܠ ܓܐܘܪܓܝ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܩܡ ܐܘ ܟܬܪ ܗܘ̣ ܫܝܢܐ ܂ ܐܙܠ ܗ̣ܘ · ܪܫܝܥܐ ܕܘܝܕ ܠܘܬ
Chron1234 ܕܢܬܚܦܪ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܐ XX ܕܐܬܒܢܝ ܆ ܘܬܗܘܐ ܡܥܒܪܬ ܐ ܠܢܗܪܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܘܬ̇ ܃ ܐܫܬܟܚ ܪܚܝܩ ܢܗܪܐ ܡܢ ܫܘܪܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
Eph:ComGen&Exd ܘܢܒܝܐ ܝX ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܡܠܟܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܕܘܝܕ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ
BarBahl:SyrLex ܕܐܪܡܢܝܐ ܀ </lemmä> ܛܪܛܪܘܣ الهاوية . ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟܐ ܡܬܬܣܝܡ . ܬܘܒ ܡܠܝܪܐ̈ ܛܪܐܛܩܠ ܛܪܛܠܐ ܀ ܛܪܐܛܝܣ ܫܡ
Ps-Dion:ChronZuq 7]ܚܡܫܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ X Xܝ ܡܢܗܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܗܢܘܢ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܡܥ ܂ [ܚܝܐ ܕܝܢ ܬܝܕܣܝܘX
P:Jer [AB] : ܘܥܣܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܥܡܗ : ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܒܪ ܐܚܝܩܡ ܠܡܨܦܝܐ : ܡܠܟܐ ܒܪ ܢܬܢܝܐ : ܒܪ ܐܝܫܡܥܝܠ : ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܪܘܪܒܢܝ̈
SevAnt:LuqJul ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܢܫܬܕܕ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܫܘܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܒܒܠ . ܟܕܐܬܒܢܝ ܘܐܬܩܝܡ ܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ . ܢܣ̣ܒ ܡܢ
P:Esd [AB] . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܡܬܚܙܐ ܠܟ . ܢܣܬܥܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܒܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܠܐ ܢܬܬܗܡܐ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬ ܡܪܢ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܐ ܬܘܗܝ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܬܫܥܐ ܡܠܟܐ ܘܬܫܥ ܂ XܝXܢܝܝܣXܢܩܐ ܕܣܘܩܪXܢܝܝX ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܠܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܟ̇ܫ̣ ܩܘܕ ܝ ܚܝܠܗ ܆ ܠܐ ܨ̣ܒܐ ܡܠܟܐ ܬܝܗ̇ ܠܘܬܢ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܂ ܗܘ̣ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܂ ܐܢܣܛܘܣ ܕܝܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܚܙܝܗܝ ܐܡܪ ܠܗ ܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܗܢܐ ܢܚܫܐ ܥܒܕܬ ܠܡܠܟܘܬܝ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܕܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܐܒܠܗ‏ ‏ 53 ܟܕ ܥܠ ܕܝܢ ܓܘܫܬܐܙܕ ܩܕܡ
IšoMerv:ComOT . ܝܘܢܝܐ ܆ ܕܦܨܝܚ ܠܡ ܣܓܝ . [20]ܘܗ̣ܘ ܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܒܥܠܝܬܐ ܡܠܟܐ . ܥܒܝܐ ܘܣܡܝܟܐ . ܘܝܬܝܪ ܕܡܝܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܒܪܝܪܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ
SynWestSyr ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ . ܡܛܠ ܦܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܢ ܡܠܟܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܦܩܝܕܝܢ ܠܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܐ̈ ܠܐܘܢ ܕܣܡ
P:Kings [AB] ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܡܢܘ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܡܪܬ : ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܒ ܫܩܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
JacSer:mem6DaysDay4 ܕܡܕܒܪ ܠܗ : 1550 ܘܚܕܝ ܠܠܝܐ ܒܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܒܗ ܀ ܡܠܟܐ ܠܒܝܕܐ ܒܙܥܘܗܝ ܒܙܠܝܩܝܗܘܢ̈ ܀ ܢܨܚ ܐܝܡܡܐ ܕܩܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܡܘܬܐ̣ 11ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ . 9 , 5ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ 9 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܗ . 10ܨܠܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܣܡܗ ܬܡܢ ܐܦܣܩܦܐ ܂ ܂ X ܙ Xܝ ܕܢܬܚܝܕ ܥܡܐ̣ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܡܠܟܐ ܘܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܠܘܚܡܐ ܥܠ ܦܛܪܘܣ ܂ ܕܡܘܕܥܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܪܫܠ
PersMartKgYaz1 ܠܖܫܐ ܕܡܓܘܫܐ̈ ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܘܢܕܘܢܝܘܗܝ ܘܢܐܡܖ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܗܘܐ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܝܖܚܐ̈ ܐܖܒܥܐ ܒܝܬ ܐܣܝܖܐ̈ ܦܩܕ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܡܪܕ ܥܠܝ : ܬܐ ܥܡܝ ܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܡܪܝܢ : ܘܡܢܐ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܙܠ ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܝܘܫܦܛ