simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugGold&Wheat ܕܩܐܡ ܒܐܪܥܐ ܬܓܐ ܒܪܝܫܗ ܣܐܡ ܠܝ . ܘܥܢܬ ܚܛܬܐ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܝ ܒܝ ܡܬܩܝܡܝܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܘܒܝ ܡܬܡܟܪܢ̈ ܟܠܠܬܐ̈ ܚܛܬܐ ܘܟܠ