simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SilwQard:ScholUrmApp . ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܘܓܕܫܐ ܝܚܝܕܝܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܫܘܫܦܐ ܕܠܒܘܫ ܡܠܟܐ : ܚܕܐ ܗܘ
P:Isa [AB] ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ : ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ
P:Neh [AB] ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ
LiberGrad : ܐܡܪ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ : ܠܫܢܝ ܩܢܝܗ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܟܐ : ܡ̣ܠܟܐ ܕܝܠܝ
JulRom ܗܕܐ ܐܬܟܣܝܬ ܡܢ ܡܠܟܐ [A lost folio
HistChurchEast ܐܠܐ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܡܠܟܐ oX ܘܝܚܝܕܝܐ ܆
JnEph:EccHist ܝXܝX ܝܝXܛܝ̣ܠܘܬܐ ܕܥܠ ܡܠܟܐ Xܠܝܒ̣ܪܝܘܣ ܘܥܠ ܙܒܢܐ
BarḤadbš:FoundSch ܗ̇ܘ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ³ܒܝܬ ܝܣܪܝܠ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܠܐ̈ ܗ̣ܠܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ
BarṢal:ComGosp ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܕ ·
Chron1234 ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
BarṢal:ComLiturg 1 ܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܢܦܘܪܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܪܝܡ ܘܥܒܕܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢ ܪܥܝܐ
ChronEdes ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ
Babai:BookUnion ܂ ܕܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܃ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ
BarBahl:SyrLex ܗܘܬ ܐܠܦܗ ܕܫܠܡܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܚܪ̈ ܛܘܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܆ ܗܐ ܡܓܘܫܐ̈
ActsMarMaʿIn ܘܣܘܟܠܗ ܫܦܪ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܆ ܘܥܒܕܗ ܠܗ