simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܘܫܡܥ ܕܘܝܕ ܘܠܘܬ ܡܠܟܐ ܩܪܒ ܘܐܡܪ ܠܗ
IšoMerv:ComOT . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܪܒܘܬ
Eph:madCarNis ܩܢܛܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ ܘܩ̇ܘܐ ܠܟ
P:Luke [AB] ܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܆ ܟܗܢܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܢܦܩ ܡܪܘܕܐ 180
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ ܗ̣ܦܟ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡ[ܢ ]ܐܬܪܐ
JacSer:memHomCreat : ܢܚܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܚ̇ܕܬ ܨܠܡܗ ܕܐܬܚ̇ܒܠ
sugMary&Magi ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ
BarKoni:ScholUrm ܕܚܘܐ ܕܩܒܠܬ X ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ⁰ܚܘܝܐ .
Ps-Ath:Virg . ܡܛܠ ܕܢܬܪܓܪܓ ܡܠܟܐ ܠܫܘܦܪܟܝ ܘܬܘܒ ܐܡܪ
BarEbr:CandSanc ܘܥ̇ܪܩ ܠܘܛܘܢ ¹ܟ̇ܠܝܠ̇ ܡܠܟܐ ܡܪܟܟ ܘܡܦܘܫܫ ܘܡܚܝܠ
P:4Macc [AB] ܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܚܫܐ̈
ChronMin ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂
P:2Macc [AB] ܠܐܪܤܛܘܒܘܠܘܣ ܡܠܦܢܗ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܘܡܠܟܐ : ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܪܗ
JacSer:turgFestHom 14ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ
JacSer:memEpiph ܗܘܬ݂ ܠܗ̇ ܕܚܬ݂ܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܐܬܐ ܨܐܕܝܗ̇
JacSer:mem6DaysDay4 ܗܘܐ ܫܡܫܐ ܟܐܡܬ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܢܗܝܪܝܢ̈ :
P:5Macc [AB] ܚܘܪܒܐ ܢܦܨܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܝܘܟܢܝܐ