simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rev [AB] ܡܠܐܟܗ ܕܬܗܘܡܐ . ܕܫܡܗ ܥܒܪܐܝܬ ܥܒܕܘ . ܘܐܪܡܐܝܬ ܫܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܡܗܪܘ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܪܚܐ̈ ܚܡܫܐ . ܘܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ
P:Rom [AB] . ܘܡܢܘ ܩܕܡ ܝܗܒ ܠܗ ܆ ܘܟܢ ܢܣܒ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܢܗ ܁ ܘܟܠ ܒܗ ܂ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܝܕܥ ܪܥܝܢܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠ
P:Sam [AB] ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܐܬܒܐܫ ܦܬܓܡܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܐ ܐܢܬ ܣܐܒܬ : ܘܒܢܝܟ̈ ܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ : ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ
P:Tob [AB] ܕܐܬܘܪܝܐ̈ : ܡܢ ܬܣܒܣ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܩܕܫ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܢܦܬܠܝ . ܗܘ ܕܐܫܬܒܝ ܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܫܠܡܢܥܣܪ
P:TweProph [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܪܝܫ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܗܘܫܥ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܨܚ ܓ ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܡܪ ܒܒܒܠ : ܡܠܟܐ ܠܥܘܒܝܕ . ܘܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ : ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ