simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ( 1X
Chron1234 ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ
BarBahl:SyrLex اسم رَجُل ܗ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ . ܗܪܘܕܝܣ
PersMartKgYaz1 . ܘܫܐܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ . ܕܠܡܢܐ
P:1Macc [AB] ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ ܡܠܟܐ ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ .
EliaNis:Chron ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂
Babai:BookUnion ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ
P:Esd [AB] ܗܠܝܢ ܕܦܪܫ ܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܒܝܠ .
P:Esd [AB] ܀ ܘܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܘܕܥ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ
BarKoni:Schol ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܘܠܐ
P:Sam [AB] . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
ActsMari ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܛܒ . ܥܠ
Chron1234 X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈
Chron1234 ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ
P:Jer [AB] ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܩܪܝܬܐ :
Eph:Adden XXX ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܡܠܟܐ ܕܫܪܐ ܬܓܗ ܕܒܝܫܐ