simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas . ( 1X ) ܘܗܘ̣ܘ ¹ܙܪܥܗ ܕܝܦܬX ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ³ܥܡܡܝܢ̈ ⁴ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܫܪܒ̇ܬܐ ⁷ܘܠܫܢܐX ܥܒܕܘ⁹ ܠܗܘܢ X ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ ܆ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܘܩܡܨܐ ܕܠܐ ܣܟ ܂ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ
BarBahl:SyrLex ܕܝܗܘܕ . ܗܪܘܕܝܣ ܝܘ ܐܝܬܘ . ܦܝܠܛܘܣ ܪܘܡܝܐ ܐܝܬܘ . ܩܝܦܐ ܡܠܟܐ ܗ ܚܘܪܒܐ الخراب ܘܬܘܒ ܗܪܘܕܝܘܣ ܀ ܗܪܘܕܝܣ اسم رَجُل ܗ
PersMartKgYaz1 ܘܐܡܪ . ܕܠܡܢܐ ܠܦܘܩܕܢܝܢ ܫܝܛܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ . ܦܩܕ ܘܥܠ ܩܕܡܘܗ ܡܪܝ ܥܒܕܐ ܛܘܒܢܐ ܘܕܥܡܗ . ܘܫܐܠ ܐܢܘܢ
P:1Macc [AB] ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܢܛܝܟܝܐ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܣܪܝܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܕܝܐܝܠ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘ ܬܝ ܒܨ ܂ ܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
P:Dan [AB] : ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ : ܡܠܟܘܬܐ ܘܪܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ : ܝܗܒ ܡܠܟܐ ܗܒ : ܒܪܡ ܟܬܒܐ ܐܢܐ ܐܩܪܐ ܠܡܠܟܐ : ܘܦܫܪܗ ܐܚܘܝܘܗܝ . ܐܢܬ
BarṢal:ComLiturg ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪܐܙܐ̈ 3ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܨܥܪܐ̈ ܘܓܘܕܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬܐ2 ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ
P:Esd [AB] ܡܢ ܒܒܝܠ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܟܘܪܫ ܠܡܥܒܕ . ܐܦ ܗܘ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܦܣܐ ܘܐܦܣܢܝܬܐ̈ . ܘܫܕܪ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܦܪܫ ܟܘܪܫ
P:Esd [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܟܟܪܐ̈ ܕܣܐܡܐ ܡܐܐ . ܘܕܕܗܒܐ ܟܟܪܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܫܡܥܘܢ ܢܬܩܛܠܘܢ ܕܟܒܪ ܠܡ ܡܢ ܡܠܟܐ ‏ 84 ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܕܡܘܗܦܛܐ̈ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܠܟܐ ܐܘܕܥ . ܘܦܩܕ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܬܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܡܢܐ ܘܠܐ ܠܡܥܒܕ ܠܓܒܪܐ : ܕܡܠܟܐ ܨܒܐ ܒܐܝܩܪܗ . ܘܐܡܪ ܗܡܢ ܡܠܟܐ ܗܡܢ ܩܐܡ ܒܕܪܬܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܢܥܘܠ . ܘܥܠ ܗܡܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܠܪܓܠܗ : ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܥܣܪ ܢܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ : ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܢܦܩ
ActsMari ܛܒ . ܥܠ ܕܩܪܒ ܠܗ ܣܓܕܬܐ ܛܘܒܢܐ ܚܕܝܐܝܬ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܬܗ ܡܠܟܐ ܢܝܬܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ . ܘܟܕ ܐܬܐ ܘܥܠ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ
Chron1234 ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܝܗܒܘ ܝܡܝܢܐ̣ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘXܐ̣̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ
Chron1234 ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܂ ܐܫܬܒܝܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ
P:Jer [AB] ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܩܪܝܬܐ : ܘܣܦܪܐ ܘܪܒ ܚܝܠܐ ܕܥܡܐ ܕܐܪܥܐ : ܡܠܟܐ ܩܪܒܬܢܐ̈ : ܘܫܒܥܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ
Eph:Adden ܕܫܪܐ ܬܓܗ ܕܒܝܫܐ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܢܘܗܪܐ ܕܐܬܐ ܢܢܗܪ ܥܠܡܐ̈ XXX ܡܠܟܐ ܠܐܬܪܢ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܠܘܝܐ ܕܥ̇ܢܐ ܠܕܩܪܝܢ ܠܗ XXX ܬܐ ܒܫܠܡܐ